OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA PGK.6733.5.2023.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, w miejscowości Schodnia

Ozimek, dnia 25 lipca 2023 r.      

 PGK.6733.5.2023.WM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

  Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 )

z a w i a d a m i a m

 że w dniu 25 lipca 2023 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.5.2023.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV,
w miejscowości Schodnia,
na terenie obejmującym działki nr:

- 2230/1 karta mapy 2, obręb Schodnia,

- 910/111 karta mapy 4, obręb Schodnia.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

Postanowienie nr GL.ZPU.3.522.307.2023.GB z dnia 28.06.2023 r.

 

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.349.2023.KS z dnia 23.06.2023 r.

 

 Z up. Burmistrza Ozimka
Andrzej Brzezina
Zastępca Burmistrza

 

 Obwieszczenie wywiesza się w dniu 25 lipca 2023 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa

 do góry