Obwieszczenie Burmistrza Ozimka w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie określenia na rok 2023 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Ozimek oraz długości sezonu kąpielowego. Zaproszenie do składania uwag oraz propozycji zmian do w/w projektu uchwały.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

 Burmistrz Ozimka działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2625) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie określenia na rok 2023 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Ozimek oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do ww. projektu uchwały, na następujących zasadach:

I. Forma składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:

  1. Pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Punkcie Informacji Urzędu formularza dostępnego w Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 100.
  2. Pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczą wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres e.jendryassek@ugim.ozimek.pl.

II. Miejsce składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, Punkt Informacji Urzędu, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, parter, adres poczty elektronicznej: e.jendryassek@ugim.ozimek.p

III. Termin składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:

Ustala się termin: od dnia 20 stycznia 2023 r. do dnia 10 luty 2023r.

O zachowaniu terminu składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały decyduje data ich wpływu do Urzędu.

IV. Termin rozpatrzenia złożonych uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:

Rozpatrzenie złożonych uwag i propozycji zmian do projektu uchwały nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w pkt III powyżej.

 

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku: ozimek.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Burmistrz Ozimka

Mirosław WieszołekZałączniki:
 do góry