Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6722.7.2023.PD w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dylaki.

PGK.6722.7.2023.PD

Ozimek, 01.06.2023 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA OZIMKA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dylaki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały Nr LX/563/23 z dnia 24.04.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dylaki, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl w terminie do dnia 03.07.2023 r. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Ozimka. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzenia wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku: www.bip.ozimek.pl w zakładce: Ogłoszenia / Obwieszczenia 2023.

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Z up. Burmistrza Ozimka
Andrzej Brzezina
Zastępca Burmistrza

 do góry