Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.6/4.2022.KK z dnia 22.03.2023r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geod. 486/376, 487/375, 488/376, 489/375, 517/376, 518/376 w obrębie Chobie, gmina Ozimek"

 

 

DRO. 6220.6/4.2022.KK                                                                                

Ozimek 22.03.2023r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Pani Agnieszki Kufieta, działającej z pełnomocnictwa firmy Szromek SPV4 Sp. z o.o., ul. Majakowskiego 55, 43 – 180 Orzesze

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geod. 486/376, 487/375, 488/376, 489/375, 517/376, 518/376 w obrębie Chobie, gmina Ozimek”.  

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Chobie.

 

 

 

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Chobie (tablica ogłoszeń wsi Chobie)
  • Internet

Obwieszczono: 22.03.2023r.

 do góry