Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6131.1.25.2022.DR z dnia 22.08.2023r. w sprawie oględzin drzew przy ul. Sikorskiego 33a - 35 a-c oraz przy ul. ks. Kałuży w Ozimku

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ozimek, dnia 22.08.2023r.

DRO.6131.1.25.2022.DR

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336) zawiadamiam, że na wniosek Nr AOIV/T/BU/199/2022 Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, Administracja Osiedla w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. księdza Kałuży 17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 202/14 k.m. 4 obręb Ozimek – ul. Sikorskiego 33a-35a-c w Ozimku oraz nr 2/2 k.m. 1 obręb Ozimek – ul. księdza Kałuży w Ozimku.

Informuję, że w dniu 18 września 2023r. o godzinie 10.00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na działce nr 2/2 k.m. 1 przy ul. księdza Kałuży w Ozimku.

Zgodnie z art. 50 § 1 k.p.a. wzywa się wnioskodawcę do stawienia się na oględzinach w celu okazania przedmiotu oględzin

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

Obwieszczono:25.08.2023r.

 

 do góry