ZAWIADOMIENIE Burmistrza Kolonowskiego wszczęciu postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z przebudową istniejącego mostu w km 26+332 i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Staniszcze Małe”.

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775), zwanej dalej ustawą Kpa,
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023.1094 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że:

na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego, działającego poprzez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, złożony w dniu 30.08.2023r. uzupełniony o mapy 01.09.2023r., (oraz uzupełniony w dniu 10.10.2023 r.).

  • wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z przebudową istniejącego mostu w km 26+332 i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Staniszcze Małe”.
  • pismami nr Rś.6220.DŚ.4.1.2023; Rś.6220.DŚ.4.2.2023; Rś.6220.DŚ.4.3.2023 z dnia 18.10.2023 r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie,  47-110 Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, pokój nr 6, w godzinach 7.00 -15.00, poniedziałek w godz. 7.00 – 16.00 i piątek w godz. 7.00 – 14.00, tel. 77 4611140 w. 48, adres e-mail: umig@kolonowskie.pl .

 

Informuję również, że:

  • zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa – do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Sprawę prowadzi:

Regina Klyszcz, tel. 77 4611140 w. 48, e-mail: rolnictwo@kolonowskie.pl

Załączniki:
 do góry