Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, położonej w Grodźcu, działka nr 401/2 z km1, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr 401/2 km1 o powierzchni 0,2400 ha, położona we wsi Grodziec, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr  OP1O/00080250/6.
  2. Powyższa działka nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Grodziec, działka przeznaczona jest na cele zabudowy jednorodzinnej.
  3. Cena działki wynosi  70.000 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 22 maja 2014 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 10 kwietnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.
 do góry