Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, dz. nr: 397/31, 397/32, 397/33, 397/74 z km 7, położonej w Ozimku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

 

  1. Działki nr 397/31, 397/32, 397/33, 397/74 km 7 o łącznej powierzchni 0,3821 ha, zabudowane budynkiem byłej ciepłowni, położone w Ozimku, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00138544/6, OP1O/00138545/3.
  2. W planie zagospodarowania przestrzennego, powyższe działki przeznaczone są jako tereny przemysłu i drobnej wytwórczości,  zaopatrzenia w ciepło.
  3. Cena działek wynosi 155.000 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w pkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 20 lutego 2014 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 09 stycznia 2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl
 do góry