Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, dz. nr: 1017/33 i 1024 z km 1, położonej w Jedlicach, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działki nr  1017/33 i 1024  z km 1 o łącznej powierzchni 0,4158 ha, położone we wsi Jedlice – obręb geodezyjny Szczedrzyk, stanowiące własność Gminy Ozimek, zapisane w księdze  wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00074868/6.
  2. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Jedlice powyższe działki przeznaczone są jako tereny dróg wewnętrznych.
  3. Cena działek wynosi 122.700 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej firmie BA GLASS POLAND Sp. z o. o. gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 05 grudnia 2014 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 23 października 2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek - http://bip.ozimek.pl.
 do góry