Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, dz nr: 110/38 i 110/39 z km 2, położonej w Ozimku, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działki nr ;

     - 110/38 km 2 o powierzchni 0,0032 ha,

     - 110/39 km 2 o powierzchni 0,0032 ha,

     położone w Ozimku, stanowiące własność Gminy Ozimek, zapisane w  księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu - Kw nr OP1O/00086941/9.

  1. Powyższe działki w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  2. Cena działek wynosi po 1756 zł za każdą.
  3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w pkcie 3 niniejszego wykazu.
  4. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 03 października 2014 r.
  5. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 21 sierpnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl
 do góry