Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Ozimek

Przetarg zakończony, załączono wybór oferty.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 26 września 2014r.

 Działając na podstawie uchwały Nr XLVII/401/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 września 2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Ozimek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 70– 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r, poz. 121)

 ogłaszam

PISEMNY PRZETARG

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY OZIMEK

 

1.     Czas trwania i miejsce przetargu

  Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście składać do dnia 13 października 2014r. do godz. 11.00 na adres Organizatora:

 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. J. Dzierżona 4b,

46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 Oferty zostaną otwarte dnia 13 października 2014r. o godz. 11.15

 2.     Określenie przedmiotu przetargu

 Wybór podmiotu pełniącego funkcję Agenta w związku z niepubliczną emisją obligacji komunalnych gminy Ozimek o łącznej wartości 6.000.000,00 zł. Szczegółowe warunki emisji są określone w specyfikacji warunków przetargu.

 3.     Warunki udziału w przetargu

  W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:

1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5)    nie są w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji,

6)    są bankiem lub domem maklerskim

 4.      Warunki przetargu

 Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 – 705. Na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w specyfikacji warunków przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu, na zasadach określonych w specyfikacji warunków przetargu.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

Załączniki:
 do góry