Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, dz. nr: 397/31, 397/32, 397/33, 397/74 z km 7, położonej w Ozimku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

BURMISTRZ  OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek zabudowanych

 

  1. Działki nr 397/31,397/32,397/33,397/74 km 4 o łącznej powierzchni 0,3821 ha, położone w Ozimku, zabudowane budynkiem byłej ciepłowni, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00138544/6, OP1O/00138545/3.
  2. Powyższe działki w  planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone są jako tereny przemysłu i drobnej wytwórczości, zaopatrzenia w ciepło.
  3. Cena wywoławcza działki wynosi 155.000 zł. a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2014 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
  5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 15.500 zł  przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 17 marca 2014 r.
  6. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  7. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
  8. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
  9. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.
 do góry