Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Ozimku - km 4 dz. 272/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm./ Burmistrz Ozimka  podaje do publicznej wiadomości:

 Wykaz

nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

na rzecz jej użytkownika wieczystego


Miejsce

położenia

działki

 

Księga

wieczysta            

 

 

Numer

działki

 

 

Karta

mapy

 

 

 

Powierzchnia

     w ha

 

 

 

Przeznaczenie      

 nieruchomości     

 

 

Cena            

 

 

 

Ozimek

OP1O/00089072903/3

272/5

4

0,0453

Budownictwo jednorodzinne lub wielorodzinne z usługami

12.600 zł

 

1. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego.

2. Do ceny nieruchomości dolicza się koszty sporządzenia wyceny gruntu.

3. Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni począwszy od dnia 27 lutego 2014r. na tablicy ogłoszeń

    Urzędu Gminy i Miasta Ozimek,w prasie lokalnej,i na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1i2

    ustawy upływa z dniem  10 kwietnia 2014r.

   

 

 

 do góry