Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi fumigacji kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu w celu zwalczania szkodników drewna w ramach zadania pn. „Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Wojciecha w Grodźcu” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja2RPOZ/2023/4982/PolskiLad

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 z dnia 27 maja 2024 r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi fumigacji kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu w celu zwalczania szkodników drewna w ramach zadania pn. „Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Wojciecha w Grodźcu” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja2RPOZ/2023/4982/PolskiLad.

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu
ul. Częstochowska 138, 46-041 Grodziec
NIP 991 025 72 32

REGON 532332090

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Barbara Durkalec

Tel. 602520041

email: b.durkalec@ugim.ozimek.pl

 

CEL ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi fumigacji kościoła w celu zwalczania szkodników drewna by ochronić zabytkowy kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu przed degradacją zabytkowego kościoła i zniszczeniem przez szkodniki drewna w ramach  zadania pn. „Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Wojciecha w Grodźcu” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja2RPOZ/2023/4982/PolskiLad.

 

LOKALIZACJA OBIEKTU:

 1. Częstochowska 138, 46-040 Grodziec

Główny Kod CPV zamówienia:

92522100-7 – Usługi ochrony obiektów historycznych

Dodatkowe kody CPV zamówienia:

92522000-6 – Usługi  ochrony  obiektów  i  budynków  historycznych

45453100-8 – Roboty  renowacyjne

90922000-6 - Usługi zwalczania szkodników

SPOSÓB PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Gminy Ozimek  : www.bip.ozimek.pl

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
 3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przeprowadzenie fumigacji kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu, w celu likwidacji szkodników drewna
 2. Do zabiegu fumigacji należy użyć gazu – fosforowodoru PH3.
 3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres co najmniej 2 lat, od daty odbioru końcowego prac
 4. Fumigacja kościoła w zakresie niniejszego zapytania ofertowego obejmuje w szczególności:
 5. uszczelnienie kościoła,
 6. zagazowanie kościoła,
 7. kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i dogazowania kościoła,
 8. rozebranie uszczelnienia i odwietrzenie kościoła,
 9. ozonowanie kościoła w niezbędnym zakresie,
 10. naprawa i poprawki elewacyjne (min. odpadający gzyms, pęknięte cegły) powstałe w skutek realizacji zadania.
 11. Odbiór prac dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 14. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 15. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Zamawiającym.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia: do 23 sierpnia 2024 r.
 2. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 7 dni od wyboru wykonawcy.
 3. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 12 sierpnia 2024 r.

 

MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Częstochowska 138, 46-040 Grodziec

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 2. a) Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia: Wykonawca przedstawi wraz z ofertą referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 5 zabiegów fumigacji wraz z kontrolnymi pomiarami elektrochemicznymi zabytków objętych ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych lub ujęcie w gminnej ewidencji zabytków* o wartości każdej usługi minimum 60.000 zł brutto (PLN), przy czym dotyczy to wyłącznie zabiegów fumigacji gdzie wykonywane było uszczelnienie zewnętrzne całego dachu budynku lub całego budynku.
 3. b) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży wraz z ofertą dokumenty wykazujące że dysponuje osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia o ukończeniu szkolenia w zakresie fumigacji fosforowodorem PH3 tj. posiadającą zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r.

 1. c) W zakresie potencjału technicznego: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej jednym miernikiem elektrochemicznym do pomiarów stężenia fosforowodoru PH3 powyżej 150 ppm i i przedłoży wraz z ofertą:

- certyfikaty kalibracji ww miernika/-ów elektronicznego/-ych z ostatnich, kolejnych 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz aktualny certyfikaty kalibracji miernika/-ów elektronicznego/-ych

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków o których mowa w w pkt a), b), c) powyżej muszą być załączone wraz z ofertą w celu oceny ich przez Zamawiającego

Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej w pkt a), b), c) nie będą brane pod uwagę.

*przez zabytek nieruchomy rozumie się zgodnie z art. 3 pkt. 1 i pkt. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.): nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

MINIMALNY ZAKRES OFERTY

- pełna nazwa i adres oferenta;

- cena ryczałtowa brutto;

- data sporządzenia oferty;

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1a do zapytania ofertowego;

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1b do zapytania ofertowego;

- dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań wskazanych WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w pkt a), b), c).

 

Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem oferty (formularz ofertowy), stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
 2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
 3. a) zostały złożone w terminie,
 4. b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,
 5. c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
 6. d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.
 7. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

1 - cena: 100%

Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:

W = C (cena)

gdzie:

W – Wybrana oferta

C – najkorzystniejsza cena

 1. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.
 2. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej: www.ozimek.pl
 4. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 4 czerwca 2024 r. do godziny 17:00

Dopuszcza się złożenie oferty:

 1. w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu
ul. Częstochowska 138, 46-041 Grodziec

lub

 1. w formie elektronicznej – scan podpisanych dokumentów przesłanych na adres e-mail: b.durkalec@ugim.ozimek.pl

 

Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert.

ZAKRES WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Zezwala się na zmianę umowy w stosunku do treści umowy załączonej do oferty z uzasadnionych przyczyn.
 2. Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy.
 4. Zmiany umowy wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

DODATKOWE WARUNKI

 1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
 3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.
 4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

8.W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.

 1. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.
 2. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 3. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 4. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
 5. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.
 6. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie po:

1) protokolarnym odbiorze końcowym,

3) wystawieniu faktury / rachunku przez Wykonawcę.

 1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu prac w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru prac przez Zamawiającego.
 2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:

- Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 1. Formularz ofertowy – zgodny z załącznikiem nr 1
 2. Referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 5 zabiegów fumigacji wraz z kontrolnymi pomiarami elektrochemicznymi zabytków objętych ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych lub ujęcie w gminnej ewidencji zabytków* o wartości każdej usługi minimum 60.000 zł brutto (PLN), przy czym dotyczy to wyłącznie zabiegów fumigacji gdzie wykonywane było uszczelnienie zewnętrzne całego dachu budynku lub całego budynku.
 3. Kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 824 z późn. zm.).
 4. Certyfikaty kalibracji ww miernika/-ów elektronicznego/-ych z ostatnich, kolejnych 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz aktualny certyfikat kalibracji miernika/-ów elektronicznego/-ych.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty – zał. nr 1.
 2. Wzór umowy – zał. nr 2.
 3. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – zał. nr 3.

 

/-/  ks. Zdzisław Banaś

Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej MB Częstochowskiej i św. Wojciecha

w Grodźcu

 

Załączniki:
 do góry