Zam. powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR ZP.271.03.2018.KS NA ZADANIE PN.: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA

02.06.2018r. dodano zmianę treści SIWZ i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

TERMIN SKŁADANIA OFERT 08.06.2018R.

08.06.2018r. dodano informację z otwarcia ofert

18.06.2018r. Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 560450-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.

Gmina Ozimek: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŻŁOBKA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46040   Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.ozimek.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.ozimek.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŻŁOBKA
Numer referencyjny: ZP.271.03.2018.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. roboty budowlane a/. parter – oddział żłobkowy: - rozebranie ścian ok. 11,00 m3 - wykucie otworów w ścianach ok. 4,30 m3 - uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ok. 2,00 m3 - wykonanie ścian działowych ok. 25,50 m2 - układanie nadproży z ewentualnym wykuciem bruzd i obróbką ok. 13,05 mb - umocowanie siatki, wykonanie tynków ok. 2,90 m2 - rozebranie okładzin posadzkowych ok. 186,10 m2 - warstwy wyrównawcze ok. 186,10 m2 - okładziny z płytek ok. 39,60 m2 - posadzki z paneli podłogowych ok. 146,50 m2 - wykucie z muru ościeżnic wraz z podokiennikami 4,00 szt - montaż okien PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi 3 szt. - montaż drzwi zewnętrznych z PCV 1szt - montaż drzwi wewnętrznych z PCV 1 szt - montaż wewnętrznych drzwi drewnianych z regulowaną ościeżnicą 2 szt - montaż rolet zewnętrznych ok. 12,40 m2 - montaż rolet wewnętrznych ok. 16,90 m2 - montaż nawiewników higrosterowalnych 15 szt - tynki cementowo-wapienne ok. 75,00 m2 - okładziny ścian płytkami ok. 56,40 m2 - malowanie ścian ok. 568,60 m2 - ocieplenie ścian i ościeżnic ok. 5,60 m2 - wiercenie otworów w stropodachu ok. 85 cm b/. piętro – kuchnia - wymiana okładzin podłogowych z płytek ceramicznych ok. 39,20 m2 - wymiana okładzin ściennych z płytek ceramicznych ok. 69,10 m2 - zeskrobanie i ponowne malowanie tynków wewnętrznych ok. 77,00 m2 2. roboty instalacji sanitarnych i wentylacyjnych: a/. parter – oddział żłobkowy: - demontaż starej instalacji wod-kan 1 kpl - wcinka do istniejącej inst. kanalizacyjnej 1 kpl - wykonanie rurociągów inst. wodociągowej 16 mb wraz z podejściami 20 szt - wykonanie rurociągów inst. kanalizacyjnej ok. 10 mb wraz z podejściami 10 szt - montaż brodzików natryskowych wraz z bateriami 2 szt - montaż umywalki na postumencie wraz z bateria 3 kpl - montaż umywalek dla dzieci wraz z bateriami 3kpl - montaż zlewozmywaka z baterią 2 kpl - montaż mieszacza termostatycznego - montaż ustępu dla dzieci 3 kpl. - montaż rekuperatorów ściennych 8 szt - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1kpl. b/. piętro – kuchnia - demontaż starej instalacji wod-kan 1 kpl - wcinka do istniejącej inst. kanalizacyjnej 1 kpl - wykonanie rurociągów inst. wodociągowej podejścia 2 szt - wykonanie rurociągów inst. kanalizacyjnej ok. 6 mb wraz z podejściami 1 szt - montaż umywalki wraz z bateria 2 kpl - przewody wentylacyjne 7,85 m2 - wyrzutnia dachowa z okapem 1 kpl 3. roboty instalacji elektrycznych: a/. parter – oddział żłobkowy: - wykucie bruzd ok. 200 mb - ułożenie kabli ok. 200 mb - montaż gniazd 45 szt - montaż tablic rozdzielczych, skrzynek, aparatów 4 kpl - montaż zabezpieczeń 2 kpl. - montaż opraw oświetleniowych 58 kpl. - montaż czujek pożarowych 4 kpl. - podłączenie do istniejącej instalacji oddymiania i p.poż 1kpl. - wykonanie badań i pomiarów 1kpl. b/. piętro - kuchnia - wykucie bruzd ok. 120 mb - ułożenie kabli ok. 120 mb - montaż tablic rozdzielczych, skrzynek, aparatów 1 kpl - montaż zabezpieczeń 1 kpl. - montaż opraw oświetleniowych 10 kpl - wykonanie badań i pomiarów 1 kpl Szczegółowy opis stanowi dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę nr 941/17 z dnia 19.12.2018r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt umowy oraz przedmiary robót.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 560450 (WORD, 27,24 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:49 Liczba pobrań: 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 206,51 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:49 Liczba pobrań: 30

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 75,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:49 Liczba pobrań: 7

CZĘŚĆ III SIWZ PROJEKT UMOWY (WORD, 55,78 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:49 Liczba pobrań: 10

Przedmiary (ZIP, 715,03 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:50 Liczba pobrań: 17

pozwolenie na budowę nr 941.2017 (PDF, 1,88 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:50 Liczba pobrań: 2

załącznik nr 1 do pozwolenia 941.2017 (PDF, 298,86 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:50 Liczba pobrań: 1

PB ELEKTRYCZNE (ZIP, 1,44 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:50 Liczba pobrań: 7

PB SANITARNY (ZIP, 954,69 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:50 Liczba pobrań: 9

STWiOR (ZIP, 2,53 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:51 Liczba pobrań: 3

Ekspertyza techniczna (, 23,74 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:55 Liczba pobrań: 3

I-1 RZUT PARTERU INWENTARYZACJA (PDF, 693,83 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:55 Liczba pobrań: 7

I-2 RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA (PDF, 436,54 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:55 Liczba pobrań: 4

OPIS KONSTRUKCJA Żłobek 2017 (WORD, 15,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:55 Liczba pobrań: 1

Opis_projekt budowlany przebudowy żłobka (PDF, 980,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:55 Liczba pobrań: 3

orzeczenie o stanie technicznym budynku żłobka (PDF, 1,42 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:55 Liczba pobrań: 1

Rys. nr A-3 rzut 1 piętra (PDF, 148,54 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:55 Liczba pobrań: 6

Rys. nr 1 (PDF, 2,91 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:56 Liczba pobrań: 4

Rys. nr 6 (PDF, 163,91 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:56 Liczba pobrań: 4

Rys. nr 7 (PDF, 15,10 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:56 Liczba pobrań: 3

Rys. nr A4 Przekrój (PDF, 131,38 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:56 Liczba pobrań: 3

Rys.nr A2 Rzut parteru (PDF, 259,62 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:56 Liczba pobrań: 7

Rys.nr A5 Zestawienie stolarki (PDF, 141,23 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-18 10:56 Liczba pobrań: 3

I zmiana_treści_SIWZ (WORD, 159,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-02 12:43 Liczba pobrań: 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 245,01 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-02 13:00 Liczba pobrań: 4

II zmiana_treści_SIWZ złobek (WORD, 168,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-02 16:17 Liczba pobrań: 3

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA zmiana terminu (PDF, 199,83 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-02 16:26 Liczba pobrań: 4

zał. 2 formularz oferty (WORD, 74,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-02 16:27 Liczba pobrań: 4

Zał. nr 3 wykluczenie (WORD, 35,55 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-02 16:27 Liczba pobrań: 3

zał. nr 4 warunki udziału (WORD, 33,64 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-02 16:27 Liczba pobrań: 3

zał. nr 5 wykaz robót budowlanych (WORD, 47,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-02 16:27 Liczba pobrań: 4

Zał. nr 6 do oferty wykaz osób (WORD, 28,21 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-02 16:27 Liczba pobrań: 3

III zmiana_treści_SIWZ - zmiana terminu (WORD, 161,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-02 19:56 Liczba pobrań: 6

informacja_z_otwarcia_ofert (WORD, 157,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-08 10:54 Liczba pobrań: 26

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WORD, 175,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-18 11:25 Liczba pobrań: 24

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 774