Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.01.2018.KS na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Ozimku

22.03.2018 dodano zmianę treści SIWZ

22.03.2018 dodano zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu

22.03.2018 dodano wyjaśnienie treści SIWZ

26.03.2018 dodano wyjaśnienie treści SIWZ

28.03.2018 dodano informację z otwarcia ofert

18/04/2018 dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 529160-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.

Gmina Ozimek: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Ozimku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46040   Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

Szczegóły zamówienia poniżej

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 30,91 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:54 Liczba pobrań: 32

SIWZ (WORD, 252,62 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:54 Liczba pobrań: 44

zał nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 147,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:55 Liczba pobrań: 20

zał 2 formularz oferty (WORD, 136,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:55 Liczba pobrań: 12

Załącznik nr 3 wykluczenie (WORD, 35,35 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:55 Liczba pobrań: 6

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 33,69 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:55 Liczba pobrań: 6

zał nr 5 wykaz robót (WORD, 48,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:56 Liczba pobrań: 9

Załącznik nr 6 wykaz osób (WORD, 28,90 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:56 Liczba pobrań: 7

cześć III SIWZ umowa (WORD, 110,58 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:56 Liczba pobrań: 16

audyt (ZIP, 3,61 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:57 Liczba pobrań: 9

ekspertyza (ZIP, 6,66 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:57 Liczba pobrań: 11

inst elekt (ZIP, 190,94 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:57 Liczba pobrań: 17

inst ogrzewania (ZIP, 6,72 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:57 Liczba pobrań: 19

proj wykon elektryka (ZIP, 1,40 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:58 Liczba pobrań: 19

projekt wykonawczy arch (ZIP, 10,39 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:58 Liczba pobrań: 11

przedmiary (ZIP, 508,67 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:58 Liczba pobrań: 30

STWiOR (ZIP, 587,44 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:58 Liczba pobrań: 8

projekt wyk ogrzewanie (ZIP, 9,34 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 11:59 Liczba pobrań: 18

architektura (ZIP, 9,07 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 12:04 Liczba pobrań: 13

arch cz 2 (ZIP, 14,22 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 12:04 Liczba pobrań: 12

inwentaryzacja (ZIP, 8,05 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 12:05 Liczba pobrań: 11

inwen cz 2 (ZIP, 14,67 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-09 12:05 Liczba pobrań: 8

zmiana treści SIWZ (WORD, 156,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-22 15:45 Liczba pobrań: 13

Ogłoszenie nr 500063269 o zmianie (WORD, 12,11 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-22 15:45 Liczba pobrań: 9

formularz oferty po zmianie (WORD, 136,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-22 15:46 Liczba pobrań: 7

Kopia 4 Oprawy oświetleniowe - załącznik (EXCEL, 10,83 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-22 15:46 Liczba pobrań: 12

wyjaśnienie SIWZ (WORD, 240,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-22 15:50 Liczba pobrań: 29

wyjaśnienie SIWZ (WORD, 222,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-26 12:18 Liczba pobrań: 18

Informacja z otwarcia ofert (WORD, 158,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-03-28 16:29 Liczba pobrań: 48

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 232,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-18 11:08 Liczba pobrań: 30

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 777