Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.04.2015.KS na zadanie pn.: e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług, poprzez zakup i wdrożenie nowych eUsług, zakup sprzętu oraz szkoleń

28.05.2018r. dodoano zmianę treści SIWZ - zmieniono loga UE i Gminy OZimek

30.05.2018 dodano informację z otwarcia ofert

21.06.2018 dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cześci I

21.06.2018 dodano ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części II, III i IV

Ogłoszenie nr 562159-N-2018 z dnia 2018-05-22 r.

Gmina Ozimek: e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług, poprzez zakup i wdrożenie nowych eUsług, zakup sprzętu oraz szkoleń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46040   Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.ozimek.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.ozimek.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług, poprzez zakup i wdrożenie nowych eUsług, zakup sprzętu oraz szkoleń
Numer referencyjny: ZP.271.04.2018.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
4
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie nowych eUsług, zakup sprzętu oraz szkoleń w Gminie Ozimek.” Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia. Liczba części, zadań: 4. Część nr 1 - Zadanie 1 – Zakup wdrożenie i uruchomienie e-Usług wraz ze szkoleniami. Część nr 2 - Zadanie 2 - Zakup wdrożenie i uruchomienie aplikacji eRada wraz ze szkoleniami. Część nr 3 - Zadanie 3 - Zakup systemu do Backup. Macierz dyskowa. Część nr 4 - Zadanie 4 - Zakup 17 Tabletów na potrzeby aplikacji eRada. Szczegółowy zakres zamówienia stanowi część II SIWZ – OPZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany został znak towarowy, patent lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność. 22. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz ust. 4 Pzp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o pracę i na okres co najmniej równy okresowi realizacji przedmiotu umowy tj. od daty podpisania do dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy. Szczegółowe wymagania przedstawiono w Część III -Projekt Umowy (PU), osobno dla poszczególnych części: 22.1. dla części 1: w paragrafie: Personel Wykonawcy. 22.2. dla części 2: w paragrafie: Personel Wykonawcy. 22.3. dla części 3: w paragrafie: Personel Wykonawcy. 22.4. dla części 4: w paragrafie: Personel Wykonawcy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 26,25 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-22 15:19 Liczba pobrań: 23

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 144,29 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-22 15:19 Liczba pobrań: 50

Załaczniki (WORD, 203,92 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-22 15:20 Liczba pobrań: 21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WORD, 1,62 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-22 15:20 Liczba pobrań: 46

Umowa eUsługi cz. I (WORD, 179,54 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-22 15:20 Liczba pobrań: 9

Umowa eUslugi-cz. II (WORD, 147,78 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-22 15:20 Liczba pobrań: 9

Umowa eUsługi cz. III i IV (WORD, 116,71 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-22 15:20 Liczba pobrań: 6

Ogłoszenie o zamówieniu z logo UE (WORD, 121,77 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-28 09:47 Liczba pobrań: 1

Opis Przedmiotu zamówenia - zmiana loga Gminy Ozimek (WORD, 1,61 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-28 09:47 Liczba pobrań: 1

SIWZ znaki (WORD, 128,43 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-28 09:47 Liczba pobrań: 5

zmiana treści SIWZ z dn.28.05.2018r. (WORD, 133,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-28 09:48 Liczba pobrań: 6

informacja z otwarcia ofert (WORD, 258,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-30 10:56 Liczba pobrań: 30

Ogłoszenei o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I (WORD, 109,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-21 12:50 Liczba pobrań: 15

Ogłoszenie unieważnieniu postępowania w części II, III, IV (WORD, 149,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-21 12:50 Liczba pobrań: 6

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 965