Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.02.2018.KS na zadanie pn.: Remonty dróg gminnych

24.04.2018 dodano zmianę treści SIWZ

25.04.2018 dodano informację z otwarcia ofert

11.05.2018 dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 542714-N-2018 z dnia 2018-04-10 r.

Gmina Ozimek: Remont nawierzchni dróg gminnych Część I „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Krasiejów”, Część II „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Grodziec” Część III „Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Jakuba, Turawskiej w m. Dylaki” Część IV „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia” Część V „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Schodnia” Część VI „Remont nawierzchni ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46040   Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.ozimek.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.ozimek.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46 - 040 Ozimek


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych Część I „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Krasiejów”, Część II „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Grodziec” Część III „Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Jakuba, Turawskiej w m. Dylaki” Część IV „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia” Część V „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Schodnia” Część VI „Remont nawierzchni ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk”
Numer referencyjny: ZP.271.02.2018.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
6
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg gminnych tj.: Część I „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Krasiejów”, - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,24 km - Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm- 1064,25 m2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 832,75m2 Część II „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Grodziec” - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,1 km - Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 123,00 m3 - Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 410,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 410,00 m2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 315,00m2 Część III „Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Jakuba, Turawskiej w m. Dylaki” - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- 0,95 km - Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm – 4 089,50 m2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 3 139,50m2 Część IV „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia” - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,19 km - Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 246,30 m3 - Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 821,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm 821,00 m2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 634,00 m2 Część V „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Schodnia” - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,53 km - Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 1871,50 m2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 1597,00 m2 Część VI „Remont nawierzchni ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk” - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,46 km - Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 641,70 m3 - Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 2 139,00m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 2 139,00 m2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 1662,00 m2 Cz. I, II, III, IV, V, VI 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz - przedmiary robót, - dokumentacja projektowa - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - wzór umowy, która stanowi integralną cześć niniejszej SIWZ. 3. Do Specyfikacji zostały załączone przedmiary robót jako materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy. 4. Załączony przedmiar robót określa jedynie orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj. cena umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie roboty, również nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. 5. Umożliwia się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji. W tym celu należy skontaktować się z Panem Damianem Lewandowskim tel. 77 46 22 853 6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy wynoszącej co najmniej 48 miesięcy, jednak nie więcej 72 miesięcy licząc od daty odbioru wykonanych robót. 7. Roboty będące przedmiotem zmówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów własnych wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego rodzaju robót budowlanych. 9. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z robotami w zakresie robót ziemnych, związanych w wykonaniem podbudowy i nawierzchni asfaltobetonowych oraz montażem oznakowania pionowego były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia zawiera (część III SIWZ - wzór umowy). 10. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 12. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233120-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 679363,14
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OGŁOSZENIE o zamówieniu (WORD, 29,82 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:10 Liczba pobrań: 17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 504,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:10 Liczba pobrań: 26

zał nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (WORD, 28,93 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:10 Liczba pobrań: 10

zał. nr 5 do SIWZ oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia-1 (WORD, 21,74 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:11 Liczba pobrań: 7

zał. nr 6 do SIWZ oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki (WORD, 20,65 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:11 Liczba pobrań: 6

cz. III SIWZ U M O W A (WORD, 49,60 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:11 Liczba pobrań: 9

zał. nr 2 formularz oferty (WORD, 71,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:11 Liczba pobrań: 7

zał. nr 3 wykaz robót (WORD, 44,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:11 Liczba pobrań: 6

zał. nr 4 wykaz osób (WORD, 45,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:11 Liczba pobrań: 9

DOKUMENTACJA Grodziec ul. Słoneczna (ZIP, 11,52 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:13 Liczba pobrań: 13

DOKUMENTACJA Krasiejów ul. Brzozowa (ZIP, 10,84 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:13 Liczba pobrań: 14

DOKUMENTACJA Dylaki cz. II (ZIP, 3,94 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:13 Liczba pobrań: 13

DOKUMENTACJA dylaki SST (ZIP, 14,02 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:14 Liczba pobrań: 6

DOKUMENTACJA Dylaki ul. Jakuba Turawska (ZIP, 1,03 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:14 Liczba pobrań: 11

DOKUMENTACJA Nowa Schodnia ul. Ogrodowa (ZIP, 10,65 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:14 Liczba pobrań: 8

DOKUMENTACJA Schodnia ul. Polna (ZIP, 12,38 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:14 Liczba pobrań: 12

DOKUMENTACJA Szczedrzyk ul. Olimpijska (ZIP, 470,83 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:14 Liczba pobrań: 14

DOKUMENTACJA szczedrzyk cz, II (ZIP, 4,94 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:14 Liczba pobrań: 11

szczedrzyk SST (ZIP, 14,08 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-10 13:14 Liczba pobrań: 7

I zmiana treści SIWZ (WORD, 154,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-24 14:14 Liczba pobrań: 10

informacja z otwarcia ofert (WORD, 158,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-04-25 10:54 Liczba pobrań: 34

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WORD, 177,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-05-11 11:13 Liczba pobrań: 21

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 798