Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.05.2018.KS na zadanie pn.: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek wraz z jednostkami organizacyjnymi

27.06.2018r. dodano zmianę treści SIWZ

27.06.2018 dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

27.06.2018 dodano SIWZ po zmianach wraz załącznikami

11.07.2018 dodano wyjaśnienie treści SIWZ

12.07.2018 dodano zmianę treści SIWZ

12.07.2018 dodano II zmianę treści SIWZ

12.07.2018 dodano II wyjaśnienie treści SIWZ

16.07.2018 dodano informację z otwarcia ofret

24.07.2018 dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 577402-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.

Gmina Ozimek: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek wraz z jednostkami organizacyjnymi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46040   Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.ozimek.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ozimek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. ks. Jana Dzierzona 4B 46-040 Ozimek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek wraz z jednostkami organizacyjnymi
Numer referencyjny: ZP.271.05.2018.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 9 lipca 2018 roku do 8 marca 2020 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

Szczegóły zamówienia poniżej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 405,12 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-21 19:52 Liczba pobrań: 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 3,07 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-21 19:53 Liczba pobrań: 32

ZAŁACZNIKI W WERSJI DOC. (WORD, 597,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-21 19:54 Liczba pobrań: 15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 202,95 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-27 14:49 Liczba pobrań: 21

Zmiana treści SIWZ (WORD, 164,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-27 14:49 Liczba pobrań: 18

SIWZ po zmianach (PDF, 3,07 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-27 14:50 Liczba pobrań: 18

załaczniki po zmianach doc. (WORD, 598,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-06-27 14:50 Liczba pobrań: 16

wyjaśnienie treści SIWZ 2018 (WORD, 238,00 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2018-07-11 13:53 Liczba pobrań: 12

zmiana treści SIWZ (WORD, 157,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-07-12 10:48 Liczba pobrań: 5

II wyjaśnienie treści SIWZ (WORD, 165,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-07-12 19:59 Liczba pobrań: 8

II zmiana treści SIWZ (WORD, 155,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-07-12 19:59 Liczba pobrań: 9

Informacja z otwarcia ofert (WORD, 154,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-07-16 12:23 Liczba pobrań: 17

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (WORD, 68,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-07-24 11:24 Liczba pobrań: 14

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 239