Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.04.01.2018.KS na zadanie pn.: e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług, poprzez zakup i wdrożenie nowych eUsług, zakup sprzętu oraz szkoleń

20.08.2018r. dodano informację z otawrcia ofert

18.09.2018r. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 601349-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.

Gmina Ozimek: e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług, poprzez zakup i wdrożenie nowych eUsług, zakup sprzętu oraz szkoleń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46040   Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.ozimek.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ozimek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług, poprzez zakup i wdrożenie nowych eUsług, zakup sprzętu oraz szkoleń
Numer referencyjny: ZP.271.04.01.2018.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie nowych eUsług, zakup sprzętu oraz szkoleń w Gminie Ozimek.” Liczba części, zadań: 3 Część nr 2 - Zadanie 2 - Zakup wdrożenie i uruchomienie aplikacji eRada wraz ze szkoleniami. Część nr 3 - Zadanie 3 - Zakup systemu do Backup. Macierz dyskowa. Część nr 4 - Zadanie 4 - Zakup 17 Tabletów na potrzeby aplikacji eRada. Szczegółowy zakres zamówienia stanowi część II SIWZ – OPZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany został znak towarowy, patent lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Szczegółowy opis warunków rękojmi i gwarancji określony został w Projekcie Umowy stanowiącym Część III do SIWZ. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do IDW) cenę realizacji przedmiotu zamówienia na część na którą składa ofertę oraz wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWINIU (PDF, 427,29 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-08-07 12:55 Liczba pobrań: 14

SIWZ (WORD, 120,94 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-08-07 12:55 Liczba pobrań: 20

CZ. III SIWZ Umowa eUslugi-cz. II (WORD, 148,55 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-08-07 12:56 Liczba pobrań: 9

CZ. III Umowa eUsługi cz. III i IV (WORD, 117,83 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-08-07 12:56 Liczba pobrań: 7

załączniki do SIWZ (WORD, 203,10 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-08-07 12:56 Liczba pobrań: 10

Opis przedmiotu zamówienia (WORD, 156,93 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-08-07 13:14 Liczba pobrań: 33

Informacja z otwarcia ofert (WORD, 259,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-08-20 10:44 Liczba pobrań: 22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 118,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-09-18 10:08 Liczba pobrań: 20

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 175 109