TRANSPORT DO i Z LOKALU WYBORCZEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYBORCÓW, KTÓRZY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZĄ 60 LAT

Burmistrz Ozimka informuje, iż zgodnie z art. 37 e Kodeksu Wyborczego wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 §1 Kodeksu Wyborczego do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo

2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania,

3. lokalu wyborczego o którym mowa w pkt 1 i 2 do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej ,,transportem powrotnym".

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. 

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego należy zgłosić do dnia 2 października 2023 r. :

- ustnie : Referat Spraw Obywatelskich pok. 104 i 105 (I piętro) - 77/ 4622 818, 77/ 4622 819;

- pisemnie: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek;

- w formie elektronicznej: ePUAP : /7dw939shyw/skrytka

W zgłoszeniu podaje się: 

- nazwisko i imię (imiona),

- nr ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna jeżeli ma towarzyszyć wyborcy,

- oznaczenie miejsca zamieszkania lub innego miejsca o którym mowa w pkt 1 i 2,

- wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, 

- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, 

- numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy o ile posiada.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. 

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu:

- zostanie poinformowany o godzinie transportu na 3 dni przed dniem głosowania ( 12 października 2023 r.);

- może wycofać swoje zgłoszenie lub zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania (13 października 2023 r.) ustnie, pisemnie lub elektronicznie j.w.

 do góry