Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013). Operacja realizowana w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

 W ramach projektu zrealizowano inwestycję polegającą na:

- wykonaniu ok. 1 km. ścieżki dydaktycznej pełniącej funkcje edukacyjno-rekreacyjne, wzdłuż której umieszczono 20 szt. tablic edukacyjnych. Zastosowanie ścieżki znajdzie odzwierciedlenie
w kształtowaniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez stworzenie możliwości realizowania np. przyrodniczych zajęć lekcyjnych w trenie z wykorzystaniem informacji dotyczących ryb i roślinności występujących na tym obszarze  oraz obserwowania flory i fauny z punktu widokowego stanowiącego zakończenie ścieżki edukacyjnej, aktywnego spędzania czasu mieszkańców i turystów w postaci spacerów, przejażdżek rowerowych, uprawiania nordic walking itp. Ścieżka dydaktyczna będzie pełniła funkcje swoistego rodzaju trasy spacerowej brzegiem zbiorników,

- utworzeniu punktu informacji turystycznej mającego za zadanie przedstawienie oferty rekreacyjno-turystycznej zarówno dla mieszkańców gminy jak i turystów w postaci 3 tablic informacyjnych znajdujących się w kluczowych miejscach terenu objętego inwestycją, stanowiących źródło informacji o terenie, jego atrakcjach i bazie turystycznej,

- remoncie elementów małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez przystosowanie terenu do przyjęcia turystów w postaci wykonania miejsc parkingowych, chodników, bramy wjazdowej, zabezpieczeniu miejsca odpoczynku ogrodzeniem, zainstalowaniu ławek i koszy na śmieci, a także pracach remontowych w obiektach typu: Koliba, Smażalnia, Domek typu BRDA,

- przebudowie odcinka drogi dojazdowej do miejsca objętego inwestycją, polegającej na polepszeniu jej nawierzchni.

 

Całkowity koszt inwestycji: 393 796,90 PLN

 

Galeria
 do góry