W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 oraz w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych w naszej gminie był realizowany projekt „Indywidualizacja szansą na lepszy start” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 W ramach projektu łącznie przez trzy semestry zrealizowano:

 -  615 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

-  405 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

-  450 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

-  90 godzin zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

-  290 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,

-  165 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

    Uczniowie i uczennice objęci projektem bardzo chętnie brali udział w dodatkowych zajęciach. Dzieci wykonywały ćwiczenia, doskonaliły technikę czytania i pisania, zgłębiały wiadomości matematyczne i przyrodnicze. Poprawiły wymowę poprzez udział w zajęciach logopedycznych oraz w trakcie gier i zabaw udoskonaliły swoją sprawność fizyczną podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Frekwencja oraz zainteresowanie dzieci i rodziców zaproponowanymi formami wsparcia utwierdzają w przekonaniu o potrzebie realizacji projektów skierowanych do najmłodszych uczestników systemu edukacji.

   Szkoły zostały doposażone w materiały i pomoce dydaktyczne, które bardzo uatrakcyjniły wszystkie zajęcia. Zakupiono programy do diagnozowania i korygowania dysfunkcji rozwojowych. Każda ze szkół otrzymała laptopa do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dodatkowo szkoła Podstawowa Nr 2 w kamerę i bębny afrykańskie, a Szkoła Podstawowa nr 3 w tablicę interaktywną.

 

Galeria
 do góry