Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego” to projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet V
Dobre rządzenie.

Działanie 5.2.
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania wewnętrznej struktury 4 urzędów gmin na terenie województwa opolskiego tj. Zębowice, Kolonowskie, Ozimek, Dobrodzień. Liderem projektu jest Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie. Wszystkie gminy są zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Doliny Małej Panwi. Uczestnikami projektu są wszyscy pracownicy urzędów gmin, łącznie 139 osób, którzy w trakcie trwania projektu tj. od 01.09.2010 r. do 31.08.2012 r. będą brali udział w następujących działaniach:
1. Podniesienie jakości prawa w JST – obejmuje 64 konsultacje w grupach roboczych z ekspertem w tematach takich jak: gospodarka nieruchomościami, prawo zamówień publicznych, egzekucja podatkowa, księgowość budżetowa, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, planowanie przestrzenne, prawo ochrony środowiska, informacja publiczna, oświata i inne.

2. Poprawa zarządzania w JST – obejmuje audyt organizacyjno-motywacyjny, dzięki któremu możliwe będzie stworzenie długofalowego programu rozwoju kompetencji pracowników. Pracownicy przejdą 4 szkolenia ogólne w zakresie swoich kompetencji i obowiązków oraz rozwoju umiejętności osobistych, natomiast dla kadry zarządzającej projekt przewiduje warsztaty rozwoju umiejętności menedżerskich.

3. Wdrożenie zasad przejrzystości JST – obejmuje konsultacje w ramach kompetencji i obowiązków pracowników JST w zakresie funkcjonowania BIP-u oraz przeprowadzenie szkoleń dotyczących skutecznej komunikacji z otoczeniem oraz odpowiedniego PR-u urzędów.

W związku z tym, że projekt skierowany jest do wszystkich pracowników urzędów gmin, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nie występuje dyskryminacja ze względu na płeć. Dodatkowo, skierowanie projektu również do osób 45+ przeciwdziała dyskryminacji tej grupy ze względu na wiek. Dzięki temu projekt zgodny jest z zasadami horyzontalnymi Wspólnoty Europejskiej i będzie realizowany z polityką równych szans.

Efektem projektu będzie podniesienie jakości i zwiększenie dostępności, przejrzystości usług publicznych urzędów, wzmocnienie zdolności stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych w urzędach oraz wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji.

Całkowity koszt projektu zamyka się w kwocie 734 476,00 PLN, z czego 660 828,40 PLN to kwota dofinansowania (w tym: 624 304 ,60 PLN to płatność ze środków europejskich, natomiast 36 523,80 PLN to dotacja celowa z budżetu krajowego).

Lider projektu – Gmina Kolonowskie 
ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, www.kolonowskie.pl
kierownik projektu – p. Ewa Wiśniewska, tel. +48 77 461 11 40 w. 25, e-mail: pokl@kolonowskie.pl

Partnerzy projektu:
Gmina Zębowice
ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice, www.zebowice.pl
koordynator projektu – p. Edmund Langosz, tel. +48 77 421 60 76 w. 35, e-mail: ug@zebowice.pl

- Gmina Ozimek ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, www.ozimek.pl
koordynator projektu – p. Barbara Durkalec, tel. +48 77 462 28 00 w. 37, e-mail: sekretarz@ugim.ozimek.pl

- Gmina Dobrodzień
Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, www.dobrodzien.pl
koordynator projektu – p. Waldemar Krafczyk, tel. +48 34 357 51 00 w. 38, e-mail: w.krafczyk@dobrodzien.pl

Spotkanie projektowe
Spotkanie projektowe
 do góry