logo

 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

  

Realizacja projektu w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 3413/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze P0PC.05.01.00-00-0001/21-00.

  

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umowąo powierzenie grantu

  • Kwota dofinansowania: 583.401,00  PLN
  • Całkowita wartość projektu: 583.401,00PLN

 Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Ozimek

Nazwa zadania: Cyfrowa Gmina

 

Cel projektu: Celem projektu jest cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zwiększenie jego cyberbezpieczeństwa.

 

Opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano :

  1. Zakup sprzętu IT oraz niezbędnego oprogramowania do zapewnienia ciągłości działania UGIM oraz jednostek podległych ( GZO, OIiPS, DK).
  2. Zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem do pracy zdalnej w związku z działaniami związanymi z pandemią.
  3. Zwiększenie liczby pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych.
  4. Zwiększenie liczby pracowników objętych szkoleniami w obszarze cyberbezpieczeństwa.
  5. Modernizację istniejących sieci informatycznych i dostosowanie ich do zapewnienia ciągłości UGIM i jednostek podległych w zakresie awarii i cyberzagrożeń.
 do góry