Dnia 20.09.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór”, który realizowany będzie w GZS – Gimnazjum nr 1 w Ozimku.

Cel główny projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS – Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014-2015 dla 50 kobiet i 35 mężczyzn.

Projektem objęci zostaną uczniowie wybrani przez zespół nauczycieli na podstawie regulaminu naboru. W ramach projektu będą realizowane:

 1. „Matematyka w życiu codziennym” – zajęcia w sposób namacalny i w formie doświadczeń oraz zabawy mają zgłębić problemy matematyki i tajniki rozwiązywania zadań z życia wziętych, wyciąganie konstruktywnych wniosków, zdobywanie umiejętności przeprowadzania różnych kalkulacji, doskonalenie sprawności technicznych. 
 2. „Z lupą przez świat” – to zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
  z zakresu nauk przyrodniczych. Zajęcia wskażą uczniom interakcję między człowiekiem a otaczająca go przyrodą.
 3. „Uczymy się zwiedzając ciekawe miejsca w kraju” to zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauk przyrodniczych.
 4. „W zdrowym ciele zdrowy duch” -  zajęcia będą prowadzone na basenie dla trzech grup, po 15 osób na semestr. Realizacja zajęć przyczyni się do podejmowania aktywności fizycznej przez uczniów.
 5. „Playing with colours – zabawa kolorami” zajęcia mają na celu indywidualne potraktowanie każdego uczestnika w sferze j. obcego i działań percepcyjno-twórczych. Dydaktyczna korelacja działań w obszarze języka angielskiego i plastyki ma na celu zwiększenie umiejętności uczestników w wykorzystaniu j. angielskiego
  w praktyce.
 6. “Jestem kreatorem własnej przyszłości” to rozszerzenie oferty szkoły o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej i możliwościach związanych z dalszym kształceniem w kontekście  uwarunkowań lokalnego,
  i regionalnego rynku pracy.

 Szkoła zostanie doposażona min. w projektor, tablicę interaktywną, laptopa, odtwarzacz DVD, urządzenie wielofunkcyjne, gry i programy multimedialne oraz pomoce dydaktyczne.

W trakcie realizacji projektu zaplanowano wyjazdy edukacyjne, które mają uatrakcyjnić i wzbogacić zaplanowane zadania projektowe:

 1. Do Skansenu w Bierkowicach – dla uczestników zajęć "Playing with colours - zabawa kolorami" - wyjazd ma na celu przybliżyć uczestnikom słownictwo angielskie oraz zakres sztuki, związany z tradycjami rzemieślniczymi oraz Świętami Wielkanocnymi w scenerii kultury i sztuki ludowej. Uczniowie będą opisywać obiekty w j. angielskim oraz porównywać tradycje wielkanocne w Polsce i krajach anglojezycznych. Zaplanowano pracę twórczą
w plenerze na terenie skansenu z wykorzystaniem zakupionych w projekcie pomocy.

2. Do Krakowa – dla uczestników  zajęć "Playing with colours - zabawa kolorami"  - wyjazd ma na celu ukazanie pracy przewodnika turystycznego. Po wcześniejszym przygotowaniu
i uzyskaniu wiedzy o najsłynniejszych władcach Wielkiej Brytanii, w trakcie wyjazdu uczniowie będą wykorzystywać j. angielski opowiadając, jak prawdziwi przewodnicy, o historii Krakowa oraz porównywać ponownie wybranego polskiego władcę z wybranym władcą brytyjskim.
W ramach wyjazdu odbędą się warsztaty twórcze zainspirowane złotą kopułą Kaplicy Zygmuntowskiej - collage plenerowy.

3. Do ZOO w Opolu - realizacja wyjazdu edukacyjnego stworzy optymalną sytuację na praktyczne ćwiczenia językowe, które pozwolą na poznanie i utrwalenie angielskich nazw zwierząt egzotycznych, elementów ich środowiska naturalnego oraz zwrotów opisujących ich zachowanie. Natomiast rysunkowe i malarskie studium zwierząt z natury wpłynie na wzbogacenie warsztatu artystycznego i pogłębi ekspresję prac.

4. Do Krakowa – dla uczestników zajęć "Z lupą przez świat" i "Uczymy się zwiedzając ciekawe miejsca". Wyjazd edukacyjny ma na celu motywowanie do dalszej nauki. W trakcie wyjazdu zaplanowano wizytę w Muzeum Geologicznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

5. Do Wrocławia – dla uczestników  zajęć "Z lupą przez świat" i "Uczymy się zwiedzając ciekawe miejsca". Wyjazd edukacyjny ma na celu pokazanie, że nauka może być przyjemna, przydatność zdobytej w trakcie nauki wiedzy można wykorzystać w życiu codziennym.
Z zakupionymi planami i kompasami odbędą się ćwiczenia praktyczne na terenie ZOO oraz Ogrodu Botanicznego, do wykonania będą karty pracy. Wyjazdy mają na celu upowszechnienie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu ekologii, botaniki i ochrony środowiska.

6. Do Krasiejowa do Juraparku dla uczestników zajęć "Z lupą przez świat" i "Uczymy się zwiedzając ciekawe miejsca" - realizacja zajęć na trasie ścieżki edukacyjnej, poznanie wydarzeń geologicznych regionu, odkryć paleontologicznych.

Rekrutacja na poszczególne zajęcia odbywać się będzie w miesiącu styczniu, przeprowadzona zostanie w szkole na podstawie regulaminu i indywidualnych potrzeb uczniów i uczennic oraz ich umiejętności.

Udział w zajęciach oraz wyjazdach edukacyjnych jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Wartość projektu: 112 107,13 zł.

Dofinansowanie:  95 291,06 zł.

Okres realizacji: 01.01.2014r - 31.07.2015r.


NUMER I NAZWA PRIORYTETU: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 do góry