Dotyczy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Nr umowy RPOP.10.03.00-16-010/17

 

Całkowite koszty projektu:560 000,00 PLN

Dofinansowanie: 476 000,00  PLN

Termin realizacji: 04.04.2017 – 30.12.2018

Opis projektu: Projekt polega na wdrożeniu i uruchomieniu 84 eUsług z zakresu działania gminnej administracji publicznej, dla mieszkańców gminy, przedsiębiorców i innych osób załatwiających sprawy urzędowe oraz usług A2A, wewnątrzadministracyjnych. Zakupione zostaną licencje
i wdrożone usługi, zakupiony zostanie system do składowania kopii danych, tablety, zrealizowane zostaną szkolenia. Realizacja projektu umożliwi w sposób elektroniczny załatwienie spraw związanych z opłatami wynikającymi z obowiązków publicznoprawnych oraz z dokonaniem płatności. Ponadto zostanie zakupiona i wdrożona aplikacja eRada. Zostanie przeprowadzony Audyt zgodności z KRI i audyt penetracyjny. Będą również prowadzone działania promocyjne zawierające informacje o możliwości załatwienia spraw za pomocą e-usług.

 do góry