Podsumowanie realizacji projektu

pn. „ Wiedzą zdobędę świat”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie 

 

 

     W roku szkolnym 2011/2012, od listopada do czerwca, w Szkole Podstawowej  w Antoniowie realizowany był projekt edukacyjny pn. „Wiedzą zdobędę świat”. 

Beneficjentami projektu było 44 uczniów i uczennic  klas IV-VI. Realizacja projektu przyczyniła się w dużym stopniu do zwiększenia oferty usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę.  Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych bezpłatnych zajęciach: specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania,  zajęciach sportowych.  W ramach projektu zorganizowano wyjazd  do szkoły dwujęzycznej w Oleśnie na  lekcje  pokazowe.  Wieloraki i szeroki zakres tematyczny realizowany w programie zajęć, pozwolił beneficjentom na wyrównanie szans edukacyjnych jakie występują w dostępie do edukacji ze względu na miejsce zamieszkania-wioski. Dodatkowe zajęcia miały na celu także nabycie przez uczniów nawyku aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Średnia frekwencja dla wszystkich grup zajęciowych  wyniosła 89.20 %, co jest wysokim wynikiem uczestnictwa  beneficjentów  w zajęciach zaplanowanych w realizowanym projekcie oraz potwierdzeniem dużego zainteresowania uczniów. Uczestnictwo w zajęciach realizowanych w ramach projektu dało beneficjentom wzrost pewności siebie, dało również bardzo ważne umiejętności efektywniejszego i skutecznego uczenia się, co miało swoje odzwierciedlenie w uzyskanych ocenach na I i II półrocze.

Uczniowie uczestniczący w tym programie poczuli się pewni swoich umiejętności, nauczyli się skutecznie pracować w grupie w celu rozwiązania postawionego przed nimi problemu czy też przezwyciężenia określonych trudności.

Odpowiednio prowadzone zajęcia, stosowanie innowacyjności dzięki pozyskanym w ramach wniosku pomocom dydaktycznym pozwoliły na wykształcenie u beneficjentów motywacji do podnoszenia swoich umiejętności w zakresie języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, nauk matematyczno-przyrodniczych. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się informatyczno-regionalne warsztaty fotografii cyfrowej. Uczniowie uczestniczący w zajęciach unihoka, osiągnęli  znaczące sukcesy: zawody na szczeblu gminnym – I miejsce, na szczeblu powiatowym -II miejsce..

 

Projekt „ Wiedzą zdobędę świat” realizowany w Szkole Podstawowej w Antoniowie, miał pozytywny wpływ na środowisko, w którym był realizowany. Zwiększyła się dzięki temu świadomość beneficjentów i ich rodzin we własne możliwości, w zdobycie nowych umiejętności przydatnych nie tylko w szkole, ale i w dalszej edukacji. Ważnym aspektem realizowanego programu był wzrost prestiżu placówki oświatowej w lokalnym środowisku, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, na które rodziców dzieci nie było by stać oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne.

Program został bardzo dobrze oceniony przez prowadzących zajęcia . Nauczyciele stwierdzali, że program należy kontynuować w następnych latach, ponieważ przyniósł on bardzo duże korzyści dla antoniowskiej społeczności szkolnej.

Całkowity koszt projektu wyniósł 50 000zł.

 

Koordynator projektu

Katarzyna Szewczyk

 

 

DZIĘKUJĘ SERDECZNIE WSZYSTKIM SPRZYMIERZEŃCOM SZKOŁY: WŁADZOM NASZEGO MIASTA, OSOBOM KOORDYNUJĄCYM I ADMINISTRUJĄCYM, NAUCZYCIELOM  SP ANTONIÓW , ZA WYZNACZANIE NOWEJ JAKOŚCI  EDUKACJI POPRZEZ PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU.

                                                                                  

 Dyrektor SP Antoniów

                                                                         Grzegorz Burda

 

Załączniki:
 do góry