I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek nr 627/1 km 1 i 627/2 km 1 Grodziec

PGK.6840.6.2024.JM                                                                                                                                                                                                                                                   Ozimek, 04.07.2024r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

 1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość o łącznej powierzchni 0,4900 ha składająca się z działek o nr 627/1 km 1 o powierzchni 0,2400 ha i 627/2 km 1 o powierzchni 0,2500 ha położona w miejscowości Grodziec, będących własnością Gminy Ozimek, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP1O/00080250/6.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną ul. Spacerową. Posiada niekorzystny kształt zbliżony do wąskiego czworoboku, zadrzewiona pojedynczymi samosiewami, nieużytkowana.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 627/1 położona jest częściowo na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i częściowo na terenie rolnym, a działka 627/2 położona jest w całości na terenie rolnym.

 1. Obciążenia i zobowiązania wobec nieruchomości

Nieruchomość w księdze wieczystej nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza wynosi 65.000,00 zł netto (do 65% ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% - dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a pozostała część ceny, tj. 35% będzie zwolniona z podatku VAT).
 2. Wadium wynosi 6.500,00 zł.
 • wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007w terminie do dnia 31 lipca 2024r.
 • za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek urzędu.
 • wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.
 1. Przetarg jest ograniczony do:właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki o nr: 628 km 1 obręb Grodziec i 1047/627 km 1 obręb Grodziec z uwagi na zbyt małą powierzchnię, aby stanowić samodzielną nieruchomość do zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem.
 2. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia31 lipca 2024r.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 • wpłacenie wadium zgodnie z pkt 5 niniejszego ogłoszenia
 • złożenie w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, Punkt Informacji Urzędu (parter) pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w terminie określonym w pkt 7 niniejszego ogłoszenia.
 1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona na stronie ozimek.ploraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 2. Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2024r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).

 1. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej ozimek.pl.
 4. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B lub pod nr tel. 77/4622855.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

Załączniki:
 do góry