II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 109/36 km 3 Krzyżowa Dolina

 PGK.6840.5.2024.JM                                                                                                                                                             Ozimek, 08.05.2024r.

 

 

OGŁOSZENIE ZMIENIAJĄCE OGŁOSZENIE BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 25 kwietnia 2024r.

o II ustnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości

 

 Niniejszym ogłoszeniem prostuje się oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnej edycji ceny wywoławczej w pkt 4 ogłoszenia z dnia 25.04.2024r., zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w formie tekstu.

W tekście pojawiła się kwota 377,00 zł netto, a powinno być 52.377,00 zł netto. Poprawna wartość ceny wywoławczej znajduje się w zamieszczonym poniżej załączniku oraz ogłoszeniu opublikowanym w prasie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 

PGK.6840.5.2024.JM                                                                                                                                                      Ozimek, 25.04.2024r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

 1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i opis

Działka nr 109/36 km 3 o powierzchni 1,0210 ha położona w Krzyżowej Dolinie, będąca własnością Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00035259/9. Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, posiada dostęp do drogi, użytkowana rolniczo.

 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod rolę.

 1. Obciążenia i zobowiązania wobec nieruchomości

Nieruchomość w księdze wieczystej nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza wynosi 377,00 zł netto (podatek VAT – zw.), a postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Wadium wynosi 5.237,00 zł.
 • wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 w terminie do dnia 22 maja 2024r.
 • za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek urzędu.
 • wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.
 1. Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2024r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).

 1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony został przeprowadzony w dniu 20 lutego 2024r.
 2. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 3. Do sprzedaży nieruchomości zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2569 z późn.zm.), tj. jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym lub podmiot inny niż wymieniony w art. 2a ust. 3, niezbędna będzie zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka wydana w drodze decyzji administracyjnej.
 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej bip.ozimek.pl.
 6. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B lub pod nr tel. 77/4622855.

 

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

Załączniki:
 do góry