Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek w Krzyżowej Dolinie

W DNIU 04.03.2024R. ZAMIESZCZONO INFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NR 126/8 KM 2 I 109/36 KM 3

W DNIU 04.03.2024R. ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ O SPOSOBIE ROZSTRZYGNIĘCIA SKARGI NA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK 126/8 KM 2 I 109/36 KM 3

W DNIU 29.02.2024R. ZAMIESZONO INFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK 829/88 KM 1, 694/53 KM 1, 319/103 KM 1

Ozimek, 18.01.2024r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nw. działek położonych w Krzyżowej Dolinie

 

 1. Oznaczenie działek

 

Lp

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości

Opis

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

Wadium

1

829/88 km 1,

0,2710 ha

niezabudowana, nie posiada dostępu do drogi, porośnięta drzewostanem

brak MPZP, w studium przeznaczona pod lasy i zabudowę jednorodzinną

36.185,00 zł netto

(VAT 23 %)

3.600,00 zł

2

694/53 km 1,

0,3971 ha

niezabudowana, nie posiada dostępu do drogi, porośnięta drzewostanem

brak MPZP, w studium przeznaczona pod zalesienie

38.092,00 zł netto (VAT zw.)

3.800,00 zł

3

319/103 km 1,

0,0820 ha

niezabudowana, posiada dostęp do drogi gruntowej, użytkowana jako łąka

brak MPZP, w studium przeznaczona pod rolę 

4.207,00 zł netto (VAT zw.)

420,00 zł

4

126/8 km 2,

1,1500 ha

niezabudowana, posiada dostęp do drogi gruntowej, użytkowana rolniczo

brak MPZP, w studium przeznaczona pod rolę

53.096,00 zł netto (VAT zw.)

5.300,00 zł

5

109/36 km 3

1,0210 ha

niezabudowana, posiada dostęp do drogi gruntowej, użytkowana rolniczo

brak MPZP, w studium przeznaczona pod rolę 

52.377,00 zł netto (VAT zw.)

5.200,00 zł

 

 1. Działki są uregulowane w księdze wieczystej nr OP1O/00035259/9, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu. Działki nie są w żaden sposób obciążone i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 2. Warunkiem przystąpienia do danego przetargu jest wniesienie wskazanego wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 w terminie do dnia 14 lutego 2024r. Przystępując do kilku przetargów wymagane jest wniesienie do każdego przetargu odrębnego wadium.
 3. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek urzędu.
 4. Wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika poszczególnego przetargu i działkę, której dotyczy przetarg.
 5. Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).w dniu 20 lutego 2024r. o godz.:
 • na sprzedaż dz. 829/88 - 10.00
 • na sprzedaż dz. 694/53 - 10.20
 • na sprzedaż dz. 319/103 - 10.40
 • na sprzedaż dz. 126/8 - 11.00
 • na sprzedaż dz. 109/36 - 11.20
 1. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej bip.ozimek.pl.
 4. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B lub pod nr tel. 77/4622855.

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

Załączniki:
 do góry