Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki 405/15 km 7 obręb Ozimek

W DNIU 13.03.2024R. ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU

W DNIU 01.03.2024R. PODANO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PREATRGU

 Ozimek, 01.02.2024r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

 1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i opis

Działka nr 405/15 km 7 obręb Ozimek o powierzchni 0,0815 ha, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00130522/0. Działka niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod tereny usług lub produkcji.

 1. Obciążenia i zobowiązania wobec nieruchomości

Nieruchomość w księdze wieczystej nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza wynosi 43.500,00 zł netto, do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Wadium wynosi 4.350,00 zł.
 • wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 w terminie do dnia 28 lutego 2024r.
 • za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek urzędu.
 • wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.
 1. Przetarg jest ograniczony do: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki o nr: 405/5 km 7 obręb Ozimek, 403/4 km 7 obręb Ozimek i 402/3 km 7 obręb Ozimek z uwagi na zbyt małą powierzchnię, aby stanowić samodzielną nieruchomość do zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem.
 2. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 28 lutego 2024r.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 • wpłacenie wadium zgodnie z pkt 5 niniejszego ogłoszenia
 • złożenie w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, Punkt Informacji Urzędu (parter) pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w terminie określonym w pkt 7 niniejszego ogłoszenia.
 1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona na stronie bip.ozimek.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 2. Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2024r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).

 1. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej bip.ozimek.pl.
 4. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B lub pod nr tel. 77/4622855.

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

Załączniki:
 do góry