PGK.6840.11.2024.JM                                                                                                                  Ozimek, 16.05.2024r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

 1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i opis

Działka nr 192/2 km 1 o powierzchni 0,7182 ha położona w Grodźcu, będąca własnością Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00014755/3. Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, nieużytkowaną z dostępem do drogi publicznej przez drogę dojazdową ul. Ogrodowa.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Rola 75,7%, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 20,6%, tereny dróg gospodarczych, ciągów pieszo-rowerowych, dojazdów awaryjnych i dróg pożarowych 3,7%.

 1. Obciążenia i zobowiązania wobec nieruchomości

Nieruchomość w księdze wieczystej nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza wynosi 66.000,00 zł netto + 23% VAT.
 2. Wadium wynosi 6.600,00 zł.
 • wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 w terminie do dnia 12 czerwca 2024r.
 • za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek urzędu.
 • wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.
 1. Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).

 1. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej bip.ozimek.pl.
 4. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B lub pod nr tel. 77/4622855.

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

Załączniki:
 do góry