Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Schodnia.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym stanowiącym własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr  2110/500 km 2 o powierzchni 0,1421 ha, położona we wsi Schodnia,

   stanowiąca własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy

   Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr

   OP1O/00113945/6.

2.Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona

   jest jako tereny zabudowy produkcyjno - technicznej.

3.Cena nieruchomości wynosi 41.000 zł.

4.Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena

   stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.

5.Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1  ustawy o

   gospodarce nieruchomościami upływa z dniem  07 sierpnia 2020 r.

6.Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni, począwszy od dnia 25

   czerwca 2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek,oraz

   zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 905