Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Ozimek 28.05.2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust 1 oraz ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( DZ.U. z 2020 r poz.65) Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Nieruchomość  gruntową zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów pod nr 691/162 km 2 obręb Krasiejów o powierzchni 0,0565 ha, zlokalizowaną przy ul. Młyńskiej w Krasiejowie, dla której Sąd Rejonowy w Opolu - IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr OP1O/00108438/1.

Działka zabudowana jest budynkiem parterowym, magazynowo gospodarczym, który zgodnie z  decyzjami nr 104/2019 i 105/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Opolskim, zostały przeznaczone do rozbiórki (termin wykonania decyzji nie później niż 31 styczeń 2021 r). Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXX/279/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 21 z dnia 31 marca 2009 r., poz. 362) obszar obejmujący działkę numer: 691/162, karta mapy 2, położona w miejscowości Krasiejów, obręb Krasiejów, na rysunku planu oznaczono symbolem 2PU – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej, dopuszcza się:

- zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zieleń towarzyszącą,

- drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;

Nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości. Nieruchomość jest obciążona obowiązkiem określonym w decyzji nr 104/2019 i 105/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Opolskim, dotyczącym rozbiórki znajdujących się na niej obiektów.

Cena nieruchomości określona została na kwotę 30 000,00 zł

Nieruchomość sprzedawana będzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Forma sprzedaży – umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, przeniesienie prawa własności do nieruchomości.

Cena nieruchomości sprzedawanej winna być zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek w tutejszym Urzędzie  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni od daty wywieszenia  niniejszego wykazu.

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 175 058