Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.07.2019.KS na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ulicą Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów

DODANO Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert 22.11.2019r.

Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjasnienie treści SIWZ, zmianę treści SIWZ

Zmiana terminu składania ofert 02.12.2019r.

03.12.2019 dodano informację z otwarcia ofert

13.12.2019 Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystaniejszej oferty

Ogłoszenie nr 617668-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.

Gmina Ozimek: Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ulicą Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ulicą Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów
Numer referencyjny: ZP.271.07.2019.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ulicą Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów. W ramach zadania planowana jest budowa drogi asfaltowej o szer. 6,5 – 7,0 m z podbudową i ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. odwodnieniem i oświetleniem. Przewidywania powierzchnia nawierzchni asfaltowej ok. 4706 m2 natomiast nawierzchnia z kostki brukowej 1739m2.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45316110-9
45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 422,32 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:13 Liczba pobrań: 34

SIWZ (WORD, 210,07 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:13 Liczba pobrań: 72

zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 77,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:13 Liczba pobrań: 29

zał 2 formularz oferty (WORD, 62,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:13 Liczba pobrań: 18

zał nr 3 wykluczenie (WORD, 24,01 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:13 Liczba pobrań: 14

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 20,74 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:13 Liczba pobrań: 15

zał nr 5 wykaz rb (WORD, 37,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:13 Liczba pobrań: 11

zał nr 6 wykaz osób (WORD, 15,98 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:13 Liczba pobrań: 12

zał nr 7zobowiązanie (WORD, 20,93 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:13 Liczba pobrań: 11

zał nr 8 gr kapitałowa (WORD, 19,43 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:13 Liczba pobrań: 16

część III SIWZ umowa (WORD, 51,73 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:13 Liczba pobrań: 20

Przedmiar robót b.drogowa (PDF, 101,15 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:15 Liczba pobrań: 70

Przedmiar robót b.elektryczna (PDF, 29,35 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:15 Liczba pobrań: 42

ST (PDF, 4,85 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:15 Liczba pobrań: 17

ST (PDF, 1,57 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:15 Liczba pobrań: 15

Projekt wykonawczy oświetlenia (PDF, 5,01 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:19 Liczba pobrań: 26

pozwolenie wodnoprawne - krasiejów (PDF, 739,78 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:19 Liczba pobrań: 9

projekt rozbiórki (PDF, 3,12 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:19 Liczba pobrań: 17

projekt wykonawczy drogi (PDF, 3,06 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:19 Liczba pobrań: 37

stała organizacja ruchu (PDF, 2,58 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:20 Liczba pobrań: 15

1. Metryka (PDF, 109,91 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:27 Liczba pobrań: 13

2. Opis techniczny (PDF, 132,43 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 16

3.Plan orientacyjny (PDF, 258,59 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 16

4.1.Projekt zagospodarowani terenu (PDF, 1,01 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 34

4.2.Projekt zagospodarowani terenu (PDF, 2,06 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 23

5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 1,68 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 16

6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 2,58 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 16

7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 1,46 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 13

8.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 1,02 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 12

9.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 1,66 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 14

20190730071510529 (PDF, 3,12 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 21

20190730071313782 (PDF, 3,06 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 17

12.Widok ogólny wylotu przepustu do cieku Brzezinka (PDF, 946,49 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 14

13.Profil podłużny (PDF, 482,21 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 14

10.Bariera ochronna (PDF, 775,80 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 18

11.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 875,99 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:28 Liczba pobrań: 14

20190730073122661 (PDF, 2,50 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:30 Liczba pobrań: 15

20190730073253163 (PDF, 3,24 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:30 Liczba pobrań: 17

20190730073315936 (PDF, 257,05 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:30 Liczba pobrań: 18

20190730073326558 (PDF, 166,69 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:30 Liczba pobrań: 16

20190730073338077 (PDF, 123,35 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:30 Liczba pobrań: 16

20190730073345244 (PDF, 114,21 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:30 Liczba pobrań: 16

20190730073540374 (PDF, 681,76 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:30 Liczba pobrań: 15

Warunki przyłączenia (PDF, 2,14 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-10-31 14:30 Liczba pobrań: 17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 196,24 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-13 08:00 Liczba pobrań: 55

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 197,91 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-21 10:01 Liczba pobrań: 22

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 21.11.19 (WORD, 170,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-21 10:01 Liczba pobrań: 22

poprawiony przedmiar (PDF, 2,89 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-21 10:01 Liczba pobrań: 34

Zmiana treści SIWZ z dnia 21.11.19 (WORD, 162,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-21 10:02 Liczba pobrań: 47

Dokumentacja techniczna badania gruntu (PDF, 2,61 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-21 10:02 Liczba pobrań: 7

Pozwolenie na budowę (PDF, 4,10 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-21 10:03 Liczba pobrań: 15

Informacja z otwarcia ofert (WORD, 64,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-12-03 10:28 Liczba pobrań: 59

Ogłoszenie o wyborze najkorzytsniejszej oferty (WORD, 182,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-12-13 13:33 Liczba pobrań: 25

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 295 926