Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.02.2019.KS na zadanie pn.: Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk

11.03.2019r dodano informację z otwarcia ofert

19.04.2019 Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 517215-N-2019 z dnia 2019-02-22 r.

Gmina Ozimek: Przebudowa Centrum w miejscowości Szczedrzyk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): ww.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Urząd Gminy i Miasta ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46 - 040 Ozimek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Centrum w miejscowości Szczedrzyk
Numer referencyjny: ZP.271.02.2019.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk. Celem realizacji zamówienia jest zagospodarowanie centrum miejscowości Szczedrzyk poprzez jego przebudowę w tym zamontowanie ławeczek i koszy oraz wykonania nasadzeń zieleni. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE 1 - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych, roboty kanalizacyjne wraz z wykonaniem mapy powykonawczej 0,33 ha 2 - Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 2025,00 m² 3 - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej/ materiał do składowania na paletach i przekazania dla inwestora zadania 395,00 m² 4 - Rozebranie krawężników betonowych na ławach betonowych 336,00 m 5 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 97,08 m? 6 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 • km ponad 1 •km transportu/ dalsze 9km 97,08 m? KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI Z KOSTKI BETONOWEJ 7 - Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wym. co najmniej 15x30•cm 135,00 m 8 - Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wym. co najmniej 15x22•cm 282,00 m 9 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 25•cm 360,00 m² 10 - Chodniki/ZJAZDY z kostki brukowej betonowej grubości co najmniej 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 360,00 m² KONSTRUKCJA JEZDNI 11 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 762,00 m² 12 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-63.00mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm 762,00² 13 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-15.00mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm 762,00 m² 14 - Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości co najmniej 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 762,00 m² KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI Z KOSTKI BETONOWEJ 15 - Warstwy odsączające z pospółki grubość po zagęszczeniu 10•cm 175,00 m² 16 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm 175,00 m² 17 - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości co najmniej 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 175,00 m² KONSTRUKCJA KOSTKA GRANITOWA 18 - Warstwy odsączające z pospółki grubość po zagęszczeniu 10•cm 185,00 m² 19 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm 185,00 m² 20 - Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej surowo łupanej o wym. co najmniej 7x9cm na podsypce cementowo - piask gr.5cm / kolor szary 185,00 m² ODWODNIENIE 21 - Wpusty deszczowe z elementów betonowych z osadnikiem hmin=60cm bez syfonu , (wpust żeliwnyD400) h=l .50m lokalizacja jezdnia przy krawężniku 10 szt. 22 - Studzienki kanalizacyjne betonowe o śr co najmnej 1200 mm z pokrywą kl.D-400 wys. 1.50m 1 szt. 23 - Kanały z rur PP system X-Stream (lub co najmniej równoważny) SN 8 łączonych na wcisk o śr. co najmniej 160 mm – przykanaliki 35,00 m 24 - Kanały z rur PP system X-Stream (lub co najmniej równoważny) SN 8 łączonych na wcisk o śr. co najmniej 200mm – przykanaliki 20,00 m 25 - Kanały z rur kanalizacyjnych o śr. co najmniej 400 mm/ ewentualna wymiana w miejscu wymiany studni 6 m 2. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, dokumentacja techniczna, przedmiar robót i STWiOR 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę
 BURMISTRZ OZIMKA 
/-/ JNA LABUS
ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 442,75 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:55 Liczba pobrań: 31

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (WORD, 344,27 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:55 Liczba pobrań: 90

zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 215,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:55 Liczba pobrań: 34

zał. 2 formularz oferty (WORD, 136,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:55 Liczba pobrań: 25

zał. 3 wykluczenie (WORD, 156,78 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:55 Liczba pobrań: 17

zał. 4 warunki udziału (WORD, 154,77 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:55 Liczba pobrań: 15

zał. 5 wykaz rb (WORD, 168,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:55 Liczba pobrań: 15

zał. 6 wykaz osób (WORD, 90,11 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:55 Liczba pobrań: 13

U M O W A (WORD, 74,13 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:55 Liczba pobrań: 26

opis techniczny (PDF, 3,06 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:57 Liczba pobrań: 29

przekrój G-G (PDF, 1,05 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:57 Liczba pobrań: 18

przekrój F-F (PDF, 1,09 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:57 Liczba pobrań: 10

przekrój E-E (PDF, 1,39 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:57 Liczba pobrań: 11

przekrój D-D (PDF, 1,14 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:57 Liczba pobrań: 12

przekrój C-C (PDF, 1,40 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:57 Liczba pobrań: 11

przekrój B-B (PDF, 1,09 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:57 Liczba pobrań: 13

przekrój A-A (PDF, 823,14 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:57 Liczba pobrań: 11

plan zagospodarowania skala 1do500 (PDF, 3,58 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:57 Liczba pobrań: 32

plan zagospodarowania skala 1do 250 (PDF, 3,21 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:58 Liczba pobrań: 32

niweleta (PDF, 120,76 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:58 Liczba pobrań: 14

elementy małej architektury (PDF, 190,15 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:58 Liczba pobrań: 26

rodzaje nawierzchni (PDF, 35,06 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:58 Liczba pobrań: 26

szczegół wpustu (PDF, 61,78 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:59 Liczba pobrań: 9

szczegół 3 (PDF, 134,24 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:59 Liczba pobrań: 12

szczegół 2 (PDF, 136,33 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:59 Liczba pobrań: 11

szczegół 1 (PDF, 133,46 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:59 Liczba pobrań: 11

Szczedrzyk PRZEDMIAR (PDF, 268,88 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:59 Liczba pobrań: 51

SST (PDF, 24,48 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 11:59 Liczba pobrań: 17

Uzgodnienia (PDF, 1019,58 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 12:02 Liczba pobrań: 11

wpust deszczowy (PDF, 542,17 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 12:02 Liczba pobrań: 14

ZAGOSPODAROWANIE DOCELOWE OZNAKOWANIE (PDF, 3,01 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-02-22 12:02 Liczba pobrań: 19

informacja z otwarcia ofert (WORD, 68,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-11 11:56 Liczba pobrań: 89

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 317,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-19 09:47 Liczba pobrań: 39

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 296 426