Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.03.01.2019.KS na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury w Ozimku

06.05.2019r. Dodano informację z otawrcia ofert

16.05.2019r. Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty

Ogłoszenie nr 538861-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Gmina Ozimek: Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury w Ozimku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny „Rybactwo i morze”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy i Miasta ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46 - 040 Ozimek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury w Ozimku
Numer referencyjny: ZP.271.03.01.2019.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń (o łącznej powierzchni – 126,04 m2) Domu Kultury w Ozimku, w ramach którego ma powstać sala z zapleczem kulinarnym i sanitarnym przeznaczona na cele promocyjne, edukacyjne związane z kulturą rybacką. Rysunki części architektoniczno-konstrukcyjnej, które bezpośrednio mogą dotyczyć zamówienia to: A04 – Rzut parteru – stan istniejący i wyburzenia; A10 – Przekrój A-A stan istniejący; A11 – Przekrój B-B stan istniejący; A12 – Przekrój A-A stan projektowany; A13 – Przekrój B-B stan projektowany; W skład prac objętych przebudową wchodzą: • Roboty remontowe – w tym m. innymi: ? Roboty rozbiórkowe: ? Demontaż boazerii drewnianej - 164,92 m2 ? Rozebranie ścianek z cegieł itp. – 59,04 m2 ? Wykucie z muru ościeżnic – 4 szt. ? Rozebranie wykładziny ściennej z płytek – 145,3 m2 ? Rozebranie posadzki z płytek – 39,37 m2 ? Rozebranie posadzki z parkietu – 86,58 m2 ? Usunięcie i wywiezienie gruzu – 10,3 3 ? Zaplecze (Aneks kuchenny i toalety): ? Uzupełnienie ścianek z cegły – 54,74 m2 ? Tynki wewnętrzne kat III – 109,48 m2 ? Licowanie ścian płytkami – 143,00 m2 ? Malowanie farbą emulsyjną – 78,20 m2 ? Okładziny gipsowo-kartonowe – 39,37 m2 ? Malowanie farba emulsyjną – 39,37 m2 ? Posadzki samopoziomujące – 39,37 m2 ? Izolacja – 39,37 m2 ? Posadzki z płytek ceramicznych – 39,37 m2 ? Ościeżnice stalowe – 3 szt. ? Skrzydła drzwiowe wewnętrzne akustyczne 37 dB – 6,00 m2 ? Okno podawcze z roletą na kluczyk – 1,265 m2 ? Sala kameralna: ? Sufit podwieszany z płyt GK – 86,58 m2 ? Malowanie płyt gipsowo kartonowych – 86,58 m2 ? Dostawa i montaż okien PCV – 30,00 m2 ? Dostawa i montaż rolet okiennych manualnych – 30,00 m2 ? Dostawa i montaż drzwi balkonowych PCV – 5,25 m2 ? Dostawa i montaż rolet okiennych manualnych – 5,25 m2 ? Okładziny ścian istniejących płytami GK – 107,034 m2 ? Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną – 107,034 m2 ? Posadzki samopoziomujące – 86,58 m2 ? Dostawa o montaż wykładziny podłogowej PCV – 86,58 m2 • Instalacje sanitarne – w tym m. innymi: ? Sala spotkań, sala kameralna i aneks kuchenny: ? Montaż rurociągów PCW o śr. 110 mm – 8,50 m ? Montaż rurociągów PCW o śr. 50 mm – 27,00 m ? Rury PEX-AL.-PEX o śr. 20 mm z kształtkami – 36,00 m ? Rury PEX-AL.-PEX o śr. 16 mm z kształtkami – 30,00 m ? Zawory kulowe instalacji wodociągowych o śr. 25 mm – 6,00 szt. ? Urządzenia sanitarne – Ustęp + deska sedesowa wolnospadająca – 2 kpl. ? Umywalki pojedyncze z postumentem– 5 szt. ? Baterie umywalkowe – 5 szt. ? Bateria zmywakowa – 1 szt. ? Zlewozmywak 2 komorowy – 1 szt. ? Pisuar pojedynczy – 1 szt. ? Kuchnia elektryczna 1 szt. ? Przewody wentylacyjne z blachy stalowej (Spiro) o śr. 200 mm - 36,00 m2 ? Grzejniki stalowe płytowe – 3 szt. ? Rurociągi miedziane o śr. 15 mm – 20,00 m • Instalacje elektryczne – w tym m. innymi: ? Instalacja elektryczna: ? Przewody YDY 5x4 – 65,00 m ? Przewody YDY 5x2,5 - 60,00 m ? Przewód YDY 3x2,5 – 110 ,00 m ? Montaż puszek 60 mm do 75 mm- 77 szt. ? Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych – 61 szt ? Instalacja oświetleniowa: ? Przewody YDY p 4x1,5 – 60,00 m ? Przewody YDY p 3x1,5 – 350,00 m ? Przewód HDGs 3x1,5 – 215,00 m ? Przewód YDYżo 5x4 – 37,00 m ? Montaż opraw oświetleniowych (w sumie) – 31 szt.

ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 551,01 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:29 Liczba pobrań: 16

SIWZ (PDF, 1,62 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:29 Liczba pobrań: 39

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 160,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:29 Liczba pobrań: 19

zał 2 formularz oferty (WORD, 114,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:29 Liczba pobrań: 11

Załącznik nr 3 wykluczenie (WORD, 55,37 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:29 Liczba pobrań: 3

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 74,33 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:29 Liczba pobrań: 4

zał nr 5 wykaz rb (WORD, 69,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:29 Liczba pobrań: 3

zał nr 6 wykaz osób (WORD, 48,40 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:29 Liczba pobrań: 4

zał nr 7zobowiązanie (WORD, 70,09 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:29 Liczba pobrań: 4

zał nr 8 gr kapitałowa (WORD, 19,38 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:29 Liczba pobrań: 5

A (ZIP, 8,74 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:30 Liczba pobrań: 15

E (ZIP, 1,99 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:30 Liczba pobrań: 4

Instalacje sanitarne (ZIP, 13,93 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:30 Liczba pobrań: 5

1 SKMBT_22319031414080 - Pozwolenie na budowę str.1 (PDF, 571,70 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:30 Liczba pobrań: 3

2-UO-18_P - Roboty remontowe (PDF, 65,35 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:30 Liczba pobrań: 14

3-UO-18_P - Roboty elektryczne (PDF, 47,99 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:30 Liczba pobrań: 1

5-UO-18_P - Roboty sanitarne (PDF, 63,09 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:30 Liczba pobrań: 5

ozimek_PW_elektr_specyfikacja (PDF, 377,98 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:30 Liczba pobrań: 3

SKMBT_223190314140902 - pozwolenie na budowę str. 2 (PDF, 425,20 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:30 Liczba pobrań: 1

specyfikacja AK str tyt (WORD, 67,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:31 Liczba pobrań: 3

specyfikacja Ozimek (WORD, 533,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:31 Liczba pobrań: 6

specyfikacja Ozimek (PDF, 263,87 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:31 Liczba pobrań: 3

cz.III SIWZ umowa (WORD, 96,69 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-17 12:34 Liczba pobrań: 9

Informacja z otwarcia ofert (WORD, 82,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-06 11:08 Liczba pobrań: 34

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WORD, 121,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-16 09:36 Liczba pobrań: 21

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 296 301