Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.03.2019.KS na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury w Ozimku

10.04.2019r. Dodano informację z otwarcia ofert

12.04.2019r. Dodoano ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 529608-N-2019 z dnia 2019-03-26 r.

Gmina Ozimek: Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury w Ozimku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny „Rybactwo i morze”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy i Miasta ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46 - 040 Ozimek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury w Ozimku
Numer referencyjny: ZP.271.03.2019.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń (o łącznej powierzchni – 126,04 m2) Domu Kultury w Ozimku, w ramach którego ma powstać sala z zapleczem kulinarnym i sanitarnym przeznaczona na cele promocyjne, edukacyjne związane z kulturą rybacką. Rysunki części architektoniczno-konstrukcyjnej, które bezpośrednio mogą dotyczyć zamówienia to: A04 – Rzut parteru – stan istniejący i wyburzenia; A10 – Przekrój A-A stan istniejący; A11 – Przekrój B-B stan istniejący; A12 – Przekrój A-A stan projektowany; A13 – Przekrój B-B stan projektowany; W skład prac objętych przebudową wchodzą: • Roboty remontowe – w tym m. innymi: ? Roboty rozbiórkowe: ? Demontaż boazerii drewnianej - 164,92 m2 ? Rozebranie ścianek z cegieł itp. – 59,04 m2 ? Wykucie z muru ościeżnic – 4 szt. ? Rozebranie wykładziny ściennej z płytek – 145,3 m2 ? Rozebranie posadzki z płytek – 39,37 m2 ? Rozebranie posadzki z parkietu – 86,58 m2 ? Usunięcie i wywiezienie gruzu – 10,3 3 ? Zaplecze (Aneks kuchenny i toalety): ? Uzupełnienie ścianek z cegły – 54,74 m2 ? Tynki wewnętrzne kat III – 109,48 m2 ? Licowanie ścian płytkami – 143,00 m2 ? Malowanie farbą emulsyjną – 78,20 m2 ? Okładziny gipsowo-kartonowe – 39,37 m2 ? Malowanie farba emulsyjną – 39,37 m2 ? Posadzki samopoziomujące – 39,37 m2 ? Izolacja – 39,37 m2 ? Posadzki z płytek ceramicznych – 39,37 m2 ? Ościeżnice stalowe – 3 szt. ? Skrzydła drzwiowe wewnętrzne akustyczne 37 dB – 6,00 m2 ? Okno podawcze z roletą na kluczyk – 1,265 m2 ? Sala kameralna: ? Sufit podwieszany z płyt GK – 86,58 m2 ? Malowanie płyt gipsowo kartonowych – 86,58 m2 ? Dostawa i montaż okien PCV – 30,00 m2 ? Dostawa i montaż rolet okiennych manualnych – 30,00 m2 ? Dostawa i montaż drzwi balkonowych PCV – 5,25 m2 ? Dostawa i montaż rolet okiennych manualnych – 5,25 m2 ? Okładziny ścian istniejących płytami GK – 107,034 m2 ? Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną – 107,034 m2 ? Posadzki samopoziomujące – 86,58 m2 ? Dostawa o montaż wykładziny podłogowej PCV – 86,58 m2 • Instalacje sanitarne – w tym m. innymi: ? Sala spotkań, sala kameralna i aneks kuchenny: ? Montaż rurociągów PCW o śr. 110 mm – 8,50 m ? Montaż rurociągów PCW o śr. 50 mm – 27,00 m ? Rury PEX-AL.-PEX o śr. 20 mm z kształtkami – 36,00 m ? Rury PEX-AL.-PEX o śr. 16 mm z kształtkami – 30,00 m ? Zawory kulowe instalacji wodociągowych o śr. 25 mm – 6,00 szt. ? Urządzenia sanitarne – Ustęp + deska sedesowa wolnospadająca – 2 kpl. ? Umywalki pojedyncze z postumentem– 5 szt. ? Baterie umywalkowe – 5 szt. ? Bateria zmywakowa – 1 szt. ? Zlewozmywak 2 komorowy – 1 szt. ? Pisuar pojedynczy – 1 szt. ? Kuchnia elektryczna 1 szt. ? Przewody wentylacyjne z blachy stalowej (Spiro) o śr. 200 mm - 36,00 m2 ? Grzejniki stalowe płytowe – 3 szt. ? Rurociągi miedziane o śr. 15 mm – 20,00 m • Instalacje elektryczne – w tym m. innymi: ? Instalacja elektryczna: ? Przewody YDY 5x4 – 65,00 m ? Przewody YDY 5x2,5 - 60,00 m ? Przewód YDY 3x2,5 – 110 ,00 m ? Montaż puszek 60 mm do 75 mm- 77 szt. ? Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych – 61 szt ? Instalacja oświetleniowa: ? Przewody YDY p 4x1,5 – 60,00 m ? Przewody YDY p 3x1,5 – 350,00 m ? Przewód HDGs 3x1,5 – 215,00 m ? Przewód YDYżo 5x4 – 37,00 m ? Montaż opraw oświetleniowych (w sumie) – 31 szt.

ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 510,20 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:26 Liczba pobrań: 15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1,69 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:27 Liczba pobrań: 32

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 160,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:44 Liczba pobrań: 15

zał 2 formularz oferty (WORD, 114,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:49 Liczba pobrań: 8

zał nr 3 wykluczenie (WORD, 55,37 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:27 Liczba pobrań: 4

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 74,33 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:27 Liczba pobrań: 4

zał nr 5 wykaz rb (WORD, 69,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:27 Liczba pobrań: 2

zał nr 6 wykaz osób (WORD, 48,40 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:28 Liczba pobrań: 5

zał nr 7zobowiązanie (WORD, 70,13 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:28 Liczba pobrań: 2

zał nr 8 gr kapitałowa (WORD, 19,38 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:28 Liczba pobrań: 1

CZ. III Umowa (WORD, 96,69 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:29 Liczba pobrań: 9

2-UO-18_P - Roboty remontowe (PDF, 65,35 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:31 Liczba pobrań: 14

3-UO-18_P - Roboty elektryczne (PDF, 47,99 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:31 Liczba pobrań: 7

5-UO-18_P - Roboty sanitarne (PDF, 63,09 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:31 Liczba pobrań: 9

1 SKMBT_22319031414080 - Pozwolenie na budowę str.1 (PDF, 571,70 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:31 Liczba pobrań: 3

SKMBT_223190314140902 - pozwolenie na budowę str. 2 (PDF, 425,20 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:31 Liczba pobrań: 1

A (ZIP, 8,74 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:31 Liczba pobrań: 7

E (ZIP, 1,99 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:31 Liczba pobrań: 3

ozimek_PW_elektr_specyfikacja (PDF, 377,98 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:33 Liczba pobrań: 4

specyfikacja AK str tyt (WORD, 67,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:33 Liczba pobrań: 4

specyfikacja Ozimek (WORD, 533,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:33 Liczba pobrań: 3

specyfikacja Ozimek (PDF, 263,87 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:33 Liczba pobrań: 2

Instalacje sanitarne (ZIP, 13,93 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-03-26 10:37 Liczba pobrań: 6

informacja z otwarcia ofert (WORD, 80,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-10 10:31 Liczba pobrań: 31

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (WORD, 75,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-04-12 14:11 Liczba pobrań: 18

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 296 416