Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.04.2019.KS na zadanie pn.: Przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek

13.06.2019r. dodano informację z otwarcia ofert

01.07.2019 dodoano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 552841-N-2019 z dnia 2019-05-29 r.

Gmina Ozimek: Przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek
Numer referencyjny: ZP.271.04.2019.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek o długości 152 m wraz z chodnikiem. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE 1 – Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,15 km 2 - Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie - 418,00 m² 3 - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej/ materiał do składowania na paletach i przekazania dla inwestora zadania - 40,00 m² 4 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - 31,45 m? 5 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 • km ponad 1 •km transportu/ dalsze 9km - 31,45 m? WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI/CHODNIKÓW/ZJAZDÓW 6 – Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 437,57 m? 7 – Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I – IV - 931,00 m² 8 – W- wa ulepszonego podłoża z mieszanki betonowej o RM> 2,5MPa (chudy beton) gr. 15 cm (stabilizacja metodą na miejscu) docelowo 20 cm - 931,00 m² 9 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm grz. 20 cm - 855,00 m² 10 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W (w-wa wiążąca) docelowo 7 cm - 795,00 m² 11 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S (w-wa ścieralna) docelowo 5 cm - 795,00 m² MIEJSA POSTOJOWE + ZJAZDY STRONA LEWA 12 – W- wa ulepszonego podłoża z mieszanki betonowej o RM> 2,5MPa (chudy beton) gr. 15 cm (stabilizacja metodą na miejscu) docelowo 20 cm - 230,00 m² 13 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm gr. 20 cm - 230,00 m² 14 – Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej o minimalnych parametrach kostki (kształty / wymiary [cm] ) 21×14; 14×14; 7×14, faktura gładka kolormix barwy jesieni Grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 230,00 m² ZJAZDY 15 –Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm gr. 20 cm - 75,00 m² 16 – Zjazdy z kostki brukowej betonowej o minimalnych parametrach kostki (kształty / wymiary [cm] ) 21×14; 14×14; 7×14, faktura gładka, kolormix barwy jesieni grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 75,00 m² CHODNIKI I ZJAZDY WZDŁUŻ CHODNIKA STRONA PRAWA 17 –Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm gr. 20 cm - 435,00 m² 18 – Zjazdy z kostki brukowej betonowej o minimalnych parametrach kostki (kształty / wymiary [cm] ) 21×14; 14×14; 7×14, faktura gładka kolormix barwy jesieni grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 435 m² Minimalne parametry kostki betonowej W kosztorysie inwestorskim nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyć wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż podane . W inwestycji założono kostki drobnowymiarowe, z palety kostek szlachetnych o rożnych fakturach i kolorystyce. Szczegółowy opis stanowi dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i projekt umowy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 9. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233223-8
45233252-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. Zakres robót zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych: Roboty będą polegały na powtórzeniu specyfiki robót pierwotnego przedmiotu zamówienia tj. Przebudowy ul. Krótkiej w m. Ozimek: ? Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (w-wa ścieralna) docelowo 5 cm ? Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm gr. 20 cm ? Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi ? Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I – IV ? Wykonanie W- wa ulepszonego podłoża z mieszanki betonowej o RM> 2,5MPa (chudy beton) gr. 15 cm (stabilizacja metodą na miejscu) docelowo 20 cm Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: 1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie art. 67 ust 1 pkt 6 po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, który będzie realizował zamówienie podstawowe. Przedmiotem negocjacji będzie termin wykonania zamówienia oraz wynagrodzenie za budowę nowych odcinków dróg. 2. Umowa zostanie podpisana tyko z Wykonawcą, który zrealizuje l(ub będzie realizował) zamówienie podstawowe z należytą starannością oraz w ustalonym terminie. 3. Wykonawca zaakceptuje warunki umowy, które zostaną przekazane Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 449,15 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:34 Liczba pobrań: 10

SIWZ (PDF, 1,55 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 13:17 Liczba pobrań: 31

zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 83,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:35 Liczba pobrań: 14

zał 2 formularz oferty (WORD, 62,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:35 Liczba pobrań: 15

Zał nr 3 wykluczenie (WORD, 23,90 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:35 Liczba pobrań: 9

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 20,70 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:35 Liczba pobrań: 8

zał nr 5 wykaz rb (WORD, 38,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:35 Liczba pobrań: 8

zał nr 6 wykaz osób (WORD, 15,92 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:35 Liczba pobrań: 9

zał nr 7zobowiązanie (WORD, 20,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:35 Liczba pobrań: 6

zał nr 8 gr kapitałowa (WORD, 19,38 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:35 Liczba pobrań: 8

cz. III SIWZ projekt umowy (WORD, 51,64 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:35 Liczba pobrań: 13

Ozimek Krótka PRZEDMIAR (PDF, 236,43 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:36 Liczba pobrań: 44

Kosztorys_Ozimek przedm (PDF, 24,84 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:36 Liczba pobrań: 32

Opis techniczny oznakowanie docelowe (PDF, 171,89 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:37 Liczba pobrań: 8

PROJEKT WYKONAWCZY - DOCELOWE OZNAKOWANIE 2 (PDF, 1,41 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:37 Liczba pobrań: 8

PROJEKT WYKONAWCZY - DOCELOWE OZNAKOWANIE 3 (PDF, 1,65 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:37 Liczba pobrań: 6

PROJEKT WYKONAWCZY - DOCELOWE OZNAKOWANIE (PDF, 1,92 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:37 Liczba pobrań: 8

opis techniczny (PDF, 525,71 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 15

PLAN ZAGOSPODAROWANIA KRÓTKA (PDF, 2,95 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 20

PLAN ZAGOSPODAROWANIA SPORTOWA (PDF, 2,97 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 12

profil podłużny ul. Sportowa (PDF, 497,82 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 7

przekrój A-A (PDF, 617,51 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 7

przekrój B-B (PDF, 842,54 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 6

przekrój C-C (PDF, 295,71 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 6

przekrój D-D (PDF, 618,21 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 7

szczegół 1 (PDF, 127,21 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 7

szczegół 2 (PDF, 130,62 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 6

szczegół 3 (PDF, 127,49 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 8

szczegół wyniesionego przejścia dla pieszych (PDF, 292,54 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 8

widok ogólny ul. Krótka (PDF, 302,91 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 13

zgłoszenie robót (PDF, 425,56 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 12:43 Liczba pobrań: 4

sst (PDF, 23,57 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-05-29 13:00 Liczba pobrań: 6

Informacja z otwarcia ofert (WORD, 177,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-06-13 10:58 Liczba pobrań: 49

ogłoszenie o wyborze (WORD, 176,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-07-10 10:28 Liczba pobrań: 22

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 296 576