ZAPYTANIE O CENĘ Na usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz gry planszowej na potrzeby projektu pt. "Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek"

04.12.2018 r. Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ozimek, 15.11.2018

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Na usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz gry planszowej na potrzeby projektu pt. „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek”

 

I.            ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

          1.         Materiały informacyjno-edukacyjne w postaci:

 1. Naklejek na schody – naklejki pod schody, zalaminowane (odporne na zalanie, ścieranie), full kolor, taśma klejąca, która w mocny sposób zwiąże naklejkę z podłożem. Naklejki będą naklejone w 6 Szkołach Podstawowych Gminy Ozimek. Projekt naklejek w wersji elektronicznej. Wymiary naklejek, ilość, dla poszczególnych szkół:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku – 11 sztuk, 165 cm x 9 cm

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku – 12 sztuk, 148 cm x 10 cm

- Szkoła Podstawowa w Antoniowie – 13 sztuk, 160 cm x 10 cm

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach – 12 sztuk, 150 cm x 9,5 cm

- Szkoła Podstawowa w Krasiejowie – 11 sztuk, 173 cm x 14 cm

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku – 11 sztuk, 132 cm x 14 cm

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku – plakat formatu A4 (z uwagi na niemożliwość zamontowania naklejek na schodach) – 12 sztuk

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu – plakat formatu A4 (z uwagi na niemożliwość zamontowania naklejek na schodach) – 12 sztuk

 1. Ulotek – druk dwustronny, full kolor, format A4, 130g kreda, błysk, projekt ulotek w wersji elektronicznej – ilość 5 tysięcy sztuk
 2. Rollup-ów – wymiary 85 cm szeroki x 200 cm wysoki, full kolor, torba, kaseta z mechanizmem rolującym z przodu, płaska, z tyłu nóżka składana z możliwością regulacji wysokości, górna szyna nakładana bezpośrednio na maszt (maszt niewidoczny z przodu), możliwość umieszczenia na szynie lampek, z boku kasety możliwość zamontowania stojaka na ulotki. Projekt rollup-ów w wersji elektronicznej – ilość 6 sztuk

          2.         Gry planszowej – format planszy po rozłożeniu 36 cm x 36 cm, opakowanie kartonowe, instrukcja obsługi, kostka, pionki w 4 kolorach, welurowy woreczek na żetony, żetony do gry, 4 sztuki podkładek dla graczy na żetony. Wykonawca projektuje grę planszową, która ma być osadzona w terenie gminy Ozimek, tj. zawierać charakterystyczne dla gminy miejsca (np. most żelazny, aleję Schinkla, kościół Ewangelicki, Jurapark itp.). Gra ma być edukacyjna, dotyczyć prawidłowej gospodarki odpadami, zawierać hasła dotyczące tego tematu. Projekt gry w wersji elektronicznej – 500 sztuk.

 

 

 

 

 1. Dodatkowe wymagania:
 2. Zamawiane materiały informacyjno-edukacyjne i gra planszowa muszą być ologowane zgodnie
  z kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), link do strony: http://rpo.opolskie.pl/?p=30362
 3. Projekt poszczególnych elementów zamówienia w wersji elektronicznej, do akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże niezbędne informacje, które chciałby mieć zawarte
  w poszczególnych elementach zamówienia. Projekt na etapie prac będzie konsultowany
  z Zamawiającym, do uzyskania akceptacji.

 

 1. Dostawa

Cena powinna obejmować projekt, wykonanie, transport, dostawę, montaż (naklejenie elementów na schody w poszczególnych Szkołach), doprowadzenie schodów do stanu używalności sprzed montażu.

 1. Adres dostawy:

Naklejki na schody oraz plakaty powinny być dostarczone oraz naklejone w szkołach, zgodnie
z przedmiotem zamówienia. Poniżej adresy poszczególnych szkół:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku, ul. Częstochowska 26, Ozimek

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku, ul. Daniecka 14, Ozimek

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, ul. Korczaka 12, Ozimek

- Szkoła Podstawowa w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 17, Antoniów

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach, ul. Szkolna 5, Dylaki

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu, ul. Tartaczna 1, Grodziec

- Szkoła Podstawowa w Krasiejowie, ul. Szkolna 5, Krasiejów

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku, ul. ks. Maksymiliana Brolla 1, Szczedrzyk

 1. Termin usługi:

Termin wykonania usługi do 7 lutego 2019r.

 1. Dodatkowe informacje:

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1)      sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

2)      wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Cena musi zawierać usługę, wniesienie, transport, naklejenie w szkołach.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być wysłana mailowo na adres j.bachlaj@ugim.ozimek.pl - do dnia 26.11.2018r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu) na formularzu załącznika nr 1 do niniejszego zapytania .

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Joanna Bachłaj , adres e-mail j.bachlaj@ugim.ozimek.pl , telefon 77 4622839

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

BURMISTRZ OZIMKA

/-/JAN LABUS

Załączniki:
 do góry