ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę modułów do segregacji odpadów w ramach projektu - Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę  modułów do segregacji odpadów w ramach projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek”

 

 

I.            ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

 

 1.             PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 2.        Zgniatarka do puszek/butelek – do zamontowania na ścianach wewnątrz budynków, wykonana ze stali, do zgniatania plastikowych butelek typu PET o pojemnościach od 0,3 do 2,5 litra oraz puszek aluminiowych po napojach (zgniatając zmniejsza objętość puszki i butelki 5 krotnie), kształt prostokątny, mechanizm otwierania pokrywy otwarty, w kolorze srebrnym, obsługa dźwigni łatwa
  w użyciu (jedną ręką) – 18 sztuk.
 3.       Stacja modułowa do segregacji wewnętrzna – trzy pojemniki: jeden na plastik - żółty, jeden na szkło – zielony, jeden na papier – niebieski. Każda komora o pojemności co najmniej 70 l.  Wykonany
  z blachy ocynkowanej elementy metalowe malowane proszkowo. Całość w jednej obudowie, posiadającej uchwyty ułatwiające przenoszenie. Pokrywa zamykana na zamek (z trzema kompletami kluczy), chroniący przed otwieraniem całej konstrukcji. Każda komora otwierana z góry (pokrywy
  w kolorze jak wyżej). Sprężynowe zawiasy pokryw zmniejszające opór otwierania/zamykania. Amortyzatory pokrywy i regulowane nóżki   – 20 sztuk.
 4.        Pojemnik do segregacji zewnętrzny, 4 komorowy – o pojemności co najmniej 120 l każda komora, dwie komory po przekątnej na śmieci zmieszane w kolorze czarnym, jedna na śmieci – plastik
  w kolorze żółtym, jedna na śmieci – szkło w kolorze zielonym, czyli komory w trzech kolorach. Wykonany z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Cztery komory stoją na jednej wspólnej podstawie (zbliżonej kształtem do kwadratu), podstawa również wykonana
  z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Całość (czyli cztery komory na podstawie) przykryta z góry zadaszeniem odpornym na działanie czynników atmosferycznych. Komory muszą być wyjmowane z podstawy w łatwy sposób, który pozwoli na opróżnianie ich zawartości – 9 sztuk.

 

 1.     Dodatkowe wymagania:
 2.        Zamawiane przedmioty muszą być na stałe ologowane zgodnie z kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), link do strony: http://rpo.opolskie.pl/?p=30362
 3.       Zamawiane materiały: wszystkie moduły i zgniatarki muszą być zaopatrzone w naklejkę lub tabliczkę z treścią informacyjno-edukacyjną dotyczącą właściwej gospodarki odpadami. Projekt tabliczek/naklejek w wersji elektronicznej opracowuje Wykonawca, po uzgodnieniu
  z Zamawiającym.
 4.        Wykonawca przekaże wraz z ofertą wizualizację poszczególnych przedmiotów zamówienia opisanych w pkt. II do akceptacji przez Zamawiającego.
 5.       Wykonawca musi dostarczyć  urządzenia  fabrycznie nowe, cechujące się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne,  wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zgodne z normami
  i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 1.        Dostawa

Cena obejmuje transport, montaż zgniatarek i modułów w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

 

 1.       Adresy dostawy:

Zgniatarki do puszek/butelek:

          1.         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku, ul. Częstochowska 26, Ozimek – 3 sztuki

          2.         Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku, ul. Daniecka 14, Ozimek – 1 sztuka

          3.         Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, ul. Korczaka 12, Ozimek – 5 sztuk

          4.         Szkoła Podstawowa w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 17, Antoniów – 1 sztuka

          5.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach, ul. Szkolna 5, Dylaki – 1 sztuka

          6.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu, ul. Tartaczna 1, Grodziec – 1 sztuka

          7.         Szkoła Podstawowa w Krasiejowie, ul. Szkolna 5, Krasiejów – 1 sztuka

          8.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku, ul. ks. Maksymiliana Brolla 1, Szczedrzyk – 1 sztuka

          9.         Dom Kultury w Ozimku, ul. księdza Kałuży 4, Ozimek – 4 sztuki

 

Stacje modułowe wewnętrzne:

          1.         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku, ul. Częstochowska 26, Ozimek – 3 sztuki

          2.         Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku, ul. Daniecka 14, Ozimek – 1 sztuka

          3.         Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, ul. Korczaka 12, Ozimek – 7 sztuk

          4.         Szkoła Podstawowa w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 17, Antoniów – 1 sztuka

          5.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach, ul. Szkolna 5, Dylaki – 1 sztuka

          6.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu, ul. Tartaczna 1, Grodziec – 1 sztuka

          7.         Szkoła Podstawowa w Krasiejowie, ul. Szkolna 5, Krasiejów – 1 sztuka

          8.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku, ul. ks. Maksymiliana Brolla 1, Szczedrzyk – 1 sztuka

          9.         Dom Kultury w Ozimku, ul. księdza Kałuży 4, Ozimek – 4 sztuki

 

Pojemniki do segregacji zewnętrzne:

          1.         skwerek przy Domu Kultury, ul. księdza Kałuży 4, Ozimek – 1 sztuka

          2.         skwerek (z linką) – 1 sztuka,

          3.         plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ozimku, ul. Korczaka 10, Ozimek – 1 sztuka

          4.         plac zabaw za sklepem mlecznym, Ozimek – 1 sztuka

          5.         skwerek przy Placu Europejskim – 1 sztuka

          6.         wyspa Rehdanza – 2 sztuki

          7.         skwerek osiedle Leśna (między blokami) – 1 sztuki

          8.         plac zabaw przy SP3 – 1 sztuka

 

 1.       Termin dostawy:

od podpisania umowy do 10.12.2018r.

 

 1.        Dodatkowe informacje:

 

 1.             WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1)      sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

2)      wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

 1.             OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Cena musi zawierać usługę, wniesienie, transport, montaż w budynkach szkół i Domu Kultury oraz na skwerach. Wyniesienie opakowań, uprzątnięcie terenu.

 

 1.             MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być wysłana mailowo na adres  j.bachlaj@ugim.ozimek.pl  - do dnia 6.11.2018r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu) na formularzu załącznika nr 1 do niniejszego zapytania .

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1.             OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%.

 

 1.             INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

 1.             DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Joanna Bachłaj , adres e-mail j.bachlaj@ugim.ozimek.pl , telefon 77 4622839

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

Formularz ofertowy

 

 

OFERTA

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ………………………………….………………………………….

adres e-mail: ………………………………….………………………………………

 

 

odpowiadając na zapytanie:

Na dostawę  modułów do segregacji odpadów w ramach projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek”

 

 

 

 

 1.        Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

 

 

Jednostka miary

 

Ilość

 

Wartość netto PLN

 

VAT %

 

Wartość brutto PLN

1

zgniatarka

18

 

 

 

2

Stacja modułowa do segregacji wewnętrzna

    Szt.

 20

 

 

 

3

Pojemnik do segregacji zewnętrzny

    Szt.

9

 

 

 

RAZEM Brutto

 

 

 

 1.          Gwarancja na przedmiot umowy wynosi………………………miesięcy (min. 12 miesięcy lub zgodnie
  z gwarancją producenta)
 2.          Deklaruję  ponadto  termin  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  podanymi w zapytaniu o cenę.

 

 1.          Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:

-        cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

-        spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

-        uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,

-        uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

-        znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

 

-        posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

-        zrealizuję przedmiot umowy w terminie określonym w zapytaniu.

 

 

 

 

 

 

…………………………………..                                                                              …...................................................................................       

(Data i miejsce)                                                                                                  (Pieczęć i podpis/y  oferenta)

 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 

 

 

 

 

…………………………………..                                                                              …...................................................................................       

(Data i miejsce)                                                                                                  (Pieczęć i podpis/y  oferenta)

 

 do góry