ZAPYTANIE OFERTOWE nr S.271.02.2018 na zadanie pn.: Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Ozimek z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr S.271.02.2018

na zadanie pn.:

Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Ozimek z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.    

                                                                                                                                     

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimekreprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30-15:30 piątek 7:30 – 14:00

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1.        Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Ozimek z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

 

Część 1    Zakup Torby ratowniczej PSP-R1 wraz z  wyposażeniem oraz  kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną – 5 sztuk

 

Część 2      Zakup defibrylatora -sztuk 3

 

Część 3      Zakup detektora napięcia -sztuk 3 

 

Część 4     Zakup zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów TYP A- sztuk 1:

 

 

 1.        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Warunki zlecenia: zostały określone w załączniku nr 2 – projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 14 dni od dnia podpisania umowy

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, które stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Podstawą obliczenia ceny za dostawę sprzętu jest opis przedmiotu zamówienia oraz umowa.
 3. Oferta może obejmować całość zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny ofertowejza realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu ofertowym

    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

      § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

      § 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 

 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 2. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 3. Oferta winna być:
 •          opatrzona pieczątką firmową,
 •          zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
 •          podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
 1.         
 2.         
 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;
 2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferta powinna być dostarczona (do wyboru): za pośrednictwem poczty / za pośrednictwem kuriera / osobiście do Biura Podawczego znajdującego się  w siedzibie Zamawiającego do dnia 09.07.2018r. do godz. 09:00

Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:

Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Ozimek z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Nie otwierać przed: 09.07.2018 r., godz. 09:15.

 

- Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

 1.       Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
 2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl.
 4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5.       Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe,
  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 6.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
 7.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8.       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.ozimek.pl w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne/zamówienia do 30 000 euro.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku w dniu 09.07.2018r.                                        o godz.09:15  w pokoju  Nr 115 (I piętro).

OCENA OFERT

 1. cena - 100% ,

                 najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert

     Liczba pkt =  …………………………………..…….…………………………………….   x  100

      cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Opis sposobu obliczania ceny:

1)      Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT

2)      Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia w rozbiciu na poszczególne rodzaje sprzętu wyliczonej, do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich (zgodnie z formularzem ofertowym).

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.ozimek.pl/ Przetargi i zamówienia publiczne/zamówienia do 30 000 euro oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  

ZMIANY  UMOWY

a)      Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

-        wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie,

-        zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

-        powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Durkalec   pod numerem telefonu 77 46 22 837 oraz adresem email: sekretarz@ugim.ozimek.pl

 

2)      ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja szczegółowa sprzętu- załącznik nr 1

Projekt umowy – załącznik nr 2

Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 3

Oświadczenie  RODO-załącznik nr 4

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

?       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ozimka z siedzibą w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek;

?       w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@ugim.ozimek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 4 pkt 8 Ustawy - Prawo zamówień publicznych”, (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, poz. 2018) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Ozimek z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnejprowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

?       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

?       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

?       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

?       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

?       posiada Pani/Pan:

-                       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-                       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

-       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 

 

/-/ Jan  Labus

 

Burmistrz Ozimka

 

Załączniki:
 do góry