ZAPYTANIE OFERTOWE na "Przeprowadzenie audytu zgodności z KRI oraz audytu penetracyjnego"

Gmina Ozimek realizuje projekt „e-Ozimek rozwój cyfrowych usług” dofinansowany z Funduszy Europejskich,
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

22.11.2018r. Dodano informację o unieważnieniu zapytania ofertowego

16.11.2018r. Dodano ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

„Przeprowadzenie audytu zgodności z KRI oraz audytu penetracyjnego”

 

  

Ozimek, 8 listopada 2018r.

 

Szanowni Państwo,

I.             Zaproszenie

Burmistrz Ozimka zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzenia audytu zgodności z KRI oraz audytu penetracyjnego. Audyt ma na celu ustalenie aktualnego stanu całego systemu informatycznego Zamawiającego. Wykrycie potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości oraz ocenę bezpieczeństwa przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych i zgodności z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. Audyt powinien być przeprowadzony najnowocześniejszymi narzędziami i zgodnie z metodologią, która gwarantuje rzetelność oceny bieżącego stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych, zgodnie z poniższymi założeniami:

 1.                Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu zgodności z KRI oraz audytu penetracyjnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2247). 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji audytu jest zobowiązany do podpisania klauzuli poufności i jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego, a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych.

Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

w trakcie realizacji zadań audytowych i jest bezterminowe.

 1.               Obszary kontroli:
 2.            Legalność oprogramowania i komputerów
 3.            Audyt penetracyjny.

 

 

III.1.   W zakresie legalności oprogramowania i komputerów:

- Uporządkowanie dokumentacji licencyjnej,

- Skanowanie komputerów przez Audytora,

-Oględziny stanowisk pracy,

- Sporządzenie rejestru dokumentacji licencyjnej,

- Usługi aktualizacji oprogramowania,

- Opracowanie raportu wstępnego,

- Opracowanie wymagań dotyczących likwidacji niezgodności –plan naprawczy,

 - Wdrożenie procedur przenoszących odpowiedzialność za zainstalowane oprogramowanie na użytkownika końcowego wg zaleceń BSA (Business Software Alliance),

- Wykonanie końcowego skanowania komputerów,

- Przygotowanie raportu końcowego.

 

III. 2.   W zakresie audytu penetracyjnego:

 - Analiza posiadanych systemów operacyjnych i oprogramowania oraz ustalenie na jakiego typu zagrożenia są podatne,

-Rozpoznanie środowiska (serwisy www, bazy RIPE, serwery DNS, nagłówki SMTP, wyszukiwarki internetowe, portale-intranet, itp.,

- Analiza konfiguracji systemów, aplikacji (w tym baz danych) i urządzeń pod kątem zalecanych praktyk dotyczących bezpieczeństwa,

- Wyszukanie zagrożeń związanych z posiadanymi systemami i wersjami oprogramowania w bazach powszechnie znanych luk i exploitów (CVE),

- Skanowanie niezależnymi narzędziami dedykowanymi dla różnych systemów operacyjnych,

 - Skanowanie puli adresowych IP (icmp scan, tcp scan),

-Skanowanie portów TCP/UDP różnymi metodami (Xmas, connect, Null,SYN, FIN),

 - Analiza ruchu w sieci lokalnej na poziomie wszystkich warstw modelu ISO/OSI (m.in. protokoły Ethernet, IP, TCP/UDP, DNS, DHCP, RDP,MTP, POP3, IMAP, FTP, HTTP….);

 - Próby przekierowania ruchu z wykorzystaniem techniki zatruwania tablicy ARP oraz protokołu ICMP;

 -Próby przejęcia kontroli nad elementami infrastruktury (urządzenia aktywne sieci, urządzenia zaplecza technicznego, kamery, kontrola dostępu, UPS-y, monitoring środowiskowy, panele administracyjne, urządzenia pamięci masowych i backupu, kontrolery zdalnego zarządzania serwerami),

- Ocena ryzyka związanego ze stwierdzonymi lukami,

- Opracowanie zaleceń naprawczych i podnoszących poziom bezpieczeństwa,

 -Przygotowanie raportu dotyczącego braków, potencjalnych luk oraz wskazanie poprawek, packów i wersji oprogramowania likwidujących potencjalne zagrożenia,

W ramach prac Wykonawca zidentyfikuje występujące problemy i ich przyczyny, opracuje rekomendacje działań i koniecznych zmian odnoszących się do zapewnienia zgodności działania Zamawiającego z wymaganiami KRI.

 1.              Wymagane rezultaty audytu

Wykonawca sporządzi sprawozdanie audytowe, które będzie zawierać:

 1.                Szczegółowy opis i ocenę stanu wszystkich obszarów podlegających audytowi.
 2.                Wykaz wszystkich problemów oraz wynikających z tego ryzyk wraz z oceną ryzyka wystąpienia wykrytych zagrożeń.
 3.                Zobrazowanie połączeń logicznych, sieci lokalnej oraz styku sieci lokalnej z siecią Internet,  z uwzględnieniem wszystkich urządzeń ich adresacji i działających usług, używanych portów i protokołów.
 4.                Szczegółową, elektroniczną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania działającego w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.
 5.                Zalecenia dotyczących sposobów, metod i środków usunięcia stwierdzonych problemów, nieprawidłowości, podatności i ryzyk. Lista poprawek do zainstalowania oraz szczegółowy opis zalecanych zmian konfiguracji.

Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach i w postaci elektronicznej.

Wykonawca pisemnie zobowiąże się, że dokumenty te będzie traktował jako poufne i nie przekaże ani nie udostępni ich nikomu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca, z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego sprawozdania audytowego, przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sprawozdania audytowego na polach eksploatacji, obejmujących:

 •                 odtwarzanie,
 •                 utrwalanie i trwałe zwielokrotnianie całości lub części utworu, wszystkimi znanymi w chwili zawierania Umowy technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 •                 przekazywanie,
 •                 przechowywanie,
 •                 wyświetlanie,
 •                 wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem do dokonywania modyfikacji,
 •                 tłumaczenie,
 •                 przystosowywanie,
 •                 zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany.

 

V.           Warunki udziału w postępowaniu

 1.        Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.Wykonanie lub wykonywanie usług zamieszczonych w wykazie musi być potwierdzone poświadczonymi za zgodność z oryginałem referencjami, że usługi te zostały wykonane należycie.

VI.          Informacje dotyczące warunków składania ofert:

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13 listopada 2018 r.  do godz. 10:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: sekretarz @ugim.ozimek.pl, w tytule maila proszę wpisać: „Przeprowadzenie audytu zgodności z KRI oraz audytu penetracyjnego”

Miejsce świadczenia usługi: siedziba Zamawiającego w Ozimku.

Oferta powinna zawierać:

 1.          Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2.          Wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego. 
 3.          Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

 1.          Kryteria oceny ofert
 2.          Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę cenę oferty oraz wskazany termin realizacji zamówienia.
 3.          Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający posługiwać się będzie kryterium:

 

 •          „Cena” – waga100% ( maksymalnie 100 punktów)

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto za realizację usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

 

Cn

Cof =     ------------ x 100 pkt

Cbo

 

Gdzie:

Cof = liczba punktów za kryterium cena

Cn = najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

Cbo = cena brutto oferty badanej

 

 

 1.        Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który nie zostanie wykluczony, a jego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska największą liczbę punktów.

 

 1.        W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert.

 

 

 

 1.        Informacje dodatkowe:
 2.     Zamawiający informuje, że usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dofinansowane z Funduszy Europejskich, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 1.     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia.

 

 1.     Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony w pkt. VI lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.

 

 1.     Niespełnienie warunków udziału oraz nie przedłożenie dokumentów wymaganych na ich potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (a jego oferta zostanie wówczas odrzucona).

 

 1.     Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 1.     Warunku płatności:

Zamawiający dokonuje płatności na podstawie dokumentów księgowych, wystawionych z co najmniej 14-dniowym terminem płatności liczonym od daty wpływudo siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez uwag przez Strony protokół odbioru.

 

 1.        Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

 

 1.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego  zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1

 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Pełne dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa (firma)………………………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr. telefonu/ nr faksu……………………………………………………………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………

Nr NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu zgodności z KRI oraz audytu penetracyjnego”, w celu zawarcia umowy składam niniejszą ofertę.

 1.     Oferuję wykonanie przedmiotu zamówieniaza cenę ........................................................... zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..).

Cena oferty zawiera wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia.

2. Zobowiązuję się, że zaoferowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.

 1.   Oferuję termin realizacji zamówienia – 28 listopada 2018r.

4. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych                            w Istotnych postanowieniach umowy dołączonych do zapytania ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …...............  kolejno ponumerowanych stron.

 1. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, jednocześnie oświadczam, iż dokumentem księgowym wystawianym za zrealizowane zamówienie jest faktura/rachunek* z 14 dniowym terminem płatności

 

________________dnia __   . __   .                 r.                        ____________________________

(miejscowość)                                                                                   (pieczątka i podpis upoważnionego  

                                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy)                                                                                                                        

*niepotrzebne skreślić

          

 

 

   Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

 

WYKAZ USŁUG

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie audytu zgodności z KRI oraz audytu penetracyjnego”, niniejszym przekazuję wykazusług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Nazwa i adres Wykonawcy..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doświadczenie w zakresie wykonanych lub wykonywanych usług:

Usługi dotyczące warunku udziału w postępowaniu (nazwa usługi)

Przedmiot usługi

Odbiorca usługi

Wartość usługi

Termin wykonania usługi

 

Usługa 1

 

 

 

 

 

Usługa 2

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

_________________ dnia _________ 2018 rok                         ----------------------------------------------                                             

                                                                                                   (pieczęć i podpis Wykonawcy)

 

 

W załączeniu:

¾      dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykładowcy tj. kopie referencji lub innych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

              

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

 

 

(Umowa nr ………………….)

 

                                              

Umowa zawarta w Ozimku, w dniu ………………………............   pomiędzy:

Gminą Ozimek, z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. Dzierżona 4B,  reprezentowaną przez Burmistrza Ozimka Jana Labusa, , zwaną dalej „Zamawiającym”

a

 ……………………………………………………………………………………....

NIP: …………………………

Regon: …………………… ,

reprezentowaną/nym przez:

Panią/Pana……………………….., zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/wpisem do KRS, potwierdzającym umocowanie do reprezentacji spółki przez……….. stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy

zwaną/nym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

przy czym zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcą, zwani są dalej „Stronami”.

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.).

§ 1

 1.             Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie audytu zgodności z KRI oraz audytu penetracyjnego zgodnie   z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2247). 
 2.             Opis czynności znajduje się w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3.             Obszar audytu:
 4.                 Legalność oprogramowania i komputerów
 5.             Audyt penetracyjny.
 6.             Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i umiejętności do przeprowadzenia działań będących przedmiotem Umowy.
 7.             Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy profesjonalnie, rzetelnie, z należytą starannością i swoją najlepszą wiedzą.
 8.             Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji audytu jest zobowiązany do podpisania klauzuli poufności i jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych               w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego, a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych.

Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w trakcie realizacji zadań audytowych i jest bezterminowe.

 1.             W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zapewni osobom wyznaczonym przez Wykonawcę do przeprowadzenia audytu, możliwość dostępu do wszelkich obszarów fizycznych przetwarzania danych osobowych i systemów informatycznych, w tym przetwarzających dane osobowe.
 2.             Zleceniodawca zapewni środki i organizacyjną odrębność osobom wyznaczonym przez Wykonawcę do przeprowadzenia audytu niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań.
 3.             Zamawiający poinformuje swoich pracowników o kompetencjach osób wyznaczonych przez Wykonawcę do przeprowadzenia działań w ramach przedmiotu zamówienia.
 4.           Po wykonaniu działań wynikających z przedmiotu zmówienia Wykonawca sporządzi sprawozdanie audytowe.
 5.           Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem Wykonawca dostarczy Za-mawiającemu w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach i w postaci elektronicznej.

12. Wykonawca ściśle współpracuje z Administratorem Sieci Informatycznej (ASI) oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) Zamawiającego.

 1.           W celu sprawnej realizacji Umowy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania zestawienia sprzętu działającego w infrastrukturze informatycznej wchodzącego w zakres zlecenia (nazwa lub numer inwentarzowy - lokalizacja, typ: stacja - serwer), oraz zestawienia obiektów i pomieszczeń wchodzących w zakres audytu.
 2.           Strony ustalają, że infrastruktura komputerowa Zamawiającego podlegająca audytowi składa się z około 72 komputerów, oraz 2 serwerów.
 3.           Wykonawca zobowiązuje się służyć poradą w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania audytowego, w kwestiach związanych z Umową.
 4.           Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone usługi.

 

§ 2

Termin wykonania zlecenia ustala się na dzień 28 listopada 2018r . Czas trwania zlecenia może się zmienić, jeśli na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego nastąpią konieczne modyfikacje, uwzględnione w aneksie do Umowy.

§ 3

 1.             Strony ustalają, że Wykonawca z tytułu należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………… zł (słownie: ………………. złotych) netto powiększone o wartość podatku VAT, który wynosi…………….. zł (słownie……….. złotych) co daje łączne wynagrodzenie w wysokości ……………. zł (słownie:…………….. złotych) zgodnie z kalkulacją podaną                      w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
 2.             Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Faktura zostanie wystawiona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego sprawozdania audytowego, o którym mowa w §1 ust. 10.
 3.             Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania audytowego,                            o którym mowa w §1 ust. 10 przedstawi uwagi do jego treści lub zatwierdzi sprawozdanie audytowe. Jeżeli według oceny Zamawiającego wykonany audyt przez Wykonawcę będzie wymagał uzupełnienia lub poprawek, Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, wykona te uzupełnienia i poprawki                     w terminie wskazanym w ust. 4.
 4.             W terminie 2 dni roboczych od dnia przedstawienia uwag, o których mowa w ust. 3 Wykonawca przedłoży uzupełnione sprawozdanie audytowe, uwzględniające uwagi Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 lub poinformuje pisemnie o przyczynach ich nieuwzględnienia.
 5.             Zamawiający, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania skorygowanego sprawozdania audytowego lub pisemnej informacji od Wykonawcy o przyczynach nieuwzględnienia uwag, zatwierdzi sprawozdanie audytowe lub wezwie do ponownego uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania audytowego w terminie wskazanym w ust. 4.

§ 4

 1.             Umowa oraz wszelkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem mają charakter poufny, a strony zobowiązują się do nieujawniania jej treści, jak również wszelkich informacji związanych z wykonywaniem Umowy, chyba że druga strona wyrazi pisemną zgodę na ujawnienie takich informacji.
 2.             Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże w okresie trwania Umowy, jak również po jej zakończeniu, rozwiązaniu lub też odstąpieniu od niej.
 3.             Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, działania lub nienależytego wykonania obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy.
 4.             Zamawiający wyda stosowne upoważnienia przedstawicielom Wykonawcy, które będą umożliwiały przeprowadzenie audytu, o którym mowa w § 1.

§ 5

 1.             W razie niewykonania lub nienależytego  wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w przypadku:

1)            niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

2)            opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 2;

3)            odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                    w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

 1.             Maksymalna suma kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. W przypadku naliczenia przez Zamawiające-go kar umownych w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych.
 2.             Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość powyższych kar umownych na zasadach ogólnych.
 3.             Należne Zamawiającemu kwoty kar umownych, o których mowa powyżej mogą zostać potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 6

 1.             W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe do rezultatów Umowy, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi i prawach pokrewnych (Dz. U.                              z 2016, poz. 666), powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
 2.             Przeniesienie autorskich praw majątkowych do rezultatów Umowy uprawnia Zamawiającego do wyłącznego, nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania z nich i rozporządzania nimi na następujących polach eksploatacji:

1)            w zakresie obejmującym odtwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie rezultatów Umowy, w tym wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji - dowolną techniką;

2)            w zakresie obejmującym obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono, w tym wprowadzeniem do pamięci komputera wraz z prawem do dokonywania modyfikacji, tłumaczenia, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3)            w zakresie obejmującym rozpowszechnianie rezultatów Umowy w inny sposób, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do rezultatów Umowy w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet.

 1.             Wykonawca zezwala na dokonywanie opracowań rezultatu Umowy przez Zamawiającego,                         w tym na jego obróbkę i utrwalanie na każdym nośniku, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, a także zezwala na pierwszą publikację, anonimowe użycie oraz na wykonywanie przez Zamawiającego nadzoru nad sposobem korzystania utworów lub ich opracowań. Wykonawca przenosi także na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 2.             W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego, zgodnie                                         z postanowieniami Umowy, z utworów, do których przeniesiono prawa autorskie zgodnie                                      z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność, a także zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
 3.             W ramach wynagrodzenia za realizację Umowy Wykonawca przenosi własność nośników, na których utwory, o których mowa w ust 1, zostały przekazane Zamawiającemu.

 

§ 7

 1.             Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od daty ujawnienia niżej wymienionych okoliczności, w przypadku gdy:

1)            stwierdzono zaistnienie, po stronie Wykonawcy, okoliczności uniemożliwiających należyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1;

2)            Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.

 1.             Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

1)            zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w ter-minie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2)            niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

 1.             Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2.             Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych.

§ 8

 1.             W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2.             Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygał będzie właściwy miejscowo ze wzglądu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny.
 3.             Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4.             Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Zamawiający:                                                                                  Wykonawca:

 

 

Załączniki:
 do góry