Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.10.2012.KS na zadanie pn.: Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 266 dla OSP Szczedrzyk

znak postępowania: ZZP.271.10.2012.KS

 DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

B U R M I S T R Z  O Z I M K A

ogłasza

 przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 14.000,00 euro na zadnie pn.:

 

Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 266

dla OSP Szczedrzyk

 

Numer ogłoszenia: 261460 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 266 dla OSP Szczedrzyk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na dostarczonym podwoziu samochodu Star 266 zgodnie z ogólnymi wymogami MAN KG PSP i CNBOP w Józefowie z czerwca 2002 roku oraz uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 20 listopada 2003 r. a w szczególności obejmuje: 1.Pojazd musi spełniać wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów powiązanych odnoszących się do pojazdów straży pożarnej. 2.Wykonawca odbiera pojazd od zamawiającego a po wykonaniu zabudowy (karosacji) odstawia do zamawiającego. 3.Pojazd przy odbiorze zarejestrowany ( przegląd). Szczegółowy opis podwozia z kabiną: 1.Podwozie samochodu 6x6 z kabiną załogową 7 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 12 350 kg. 2.Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych. 3.Belka świetlna wyposażona w lampy LED i urządzenie nagłaśniające zabezpieczone siatką. 4.Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne LED umieszczone z przodu pojazdu dodatkowo lampa LBO z tyłu pojazdu. 5.Maksymalna wysokość całkowita pojazdu: 3200 mm. 6.Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1+2+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy): wymiana dachu na nowy typ; wymiana podszybia zewnętrznego i wewnętrznego; wymiana zderzaka przedniego wraz z reflektorami na typ STAR 200; montaż uchwytów lusterek nowego typu; wymiana ramion wycieraczek wraz z piórami; wymiana mechanizmu wycieraczek; wymiana podszybia tapicerowanego; wymiana przedniej szyby wraz z uszczelką; wymiana drzwi przednich na krótkie, przebudowa stopni wejściowych; montaż dodatkowych stopni wejściowych; montaż nakładek kompozytowych podszybia, naroży przednich oraz jednoczęściowej, kompozytowej atrapy przedniej; tapicerka miękka na ścianach i suficie, podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową; fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia; Fotele wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa; siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie; kabina podniesiona do przodu hydraulicznie; zabezpieczona osłona miski olejowej; zamontowanie poręczy rurowej pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami; zamontowanie specjalnej półki na torby PSP R-1 ( medyczna); zamontowanie specjalnej półki w suficie, w środku kabiny zespolonej na drobny sprzęt lub dokumenty; oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; z przodu kabiny, montaż osłony rurowej wykonanej z rur nierdzewnych (chromoniklowej); za zagłówkami załogi wykonać mocowania deski ratowniczej; montaż tacy z czterema gniazdami 12V do ładowania radiostacji i latarek 7.Niezależny układ ogrzewania kabiny zespolonej - moc cieplna min. 2000 W, wydatek powietrza min. 70 m³/godz. umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku z możliwością ogrzewania przedziału autopompy. 8.Ogrzewanie przedziału autopompy powinno zapewnić poprawne funkcjonowanie układu wodno - pianowego przy temperaturze -25°C 9.W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: 10.częstotliwość VHF 136-I74 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz 250 kanałów obsługiwane z mikrofonu 11.montaż dodatkowego głośnika z mikrofonem do radiostacji w przedziale pracy autopompy z możliwością wyłączenia 12.Wymiana instalacji elektrycznej na nową 24 V wyposażoną w główny wyłącznik prądu. 13.Moc alternatora musi zapewniać pełne zapotrzebowanie urządzeń elektrycznych. 14.Samochód musi być wyposażony w przetwornicę napięcia 24V/12V. 15.Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. 16.Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów (rozłączalne-komplet) Rettbox, w komplecie ładowarka 24V 5 A wraz ze złączem powietrznym. 17.Szperacz pogorzeliskowy zamontowany z przodu pojazdu. 18.Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 35°. 19.Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min 3%. 20.Kolorystyka: elementy podwozia czarne; błotniki i zderzaki białe; kabina zabudowa czerwone RAL 3000. Zabudowa pożarnicza: 1.Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczona przed korozją. 2.Pokrycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej mocowane metodą klejenia. 3.Nadkola z blachy aluminiowej 4.Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową. 5.Powieszanie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu anpypoślizgowym. 6.Drabina do wejścia na dach wykonana z stali nierdzewnej z poręczą zamocowaną do podestu roboczego. 7.Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków (zamknięcia rurowe). 8.Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. 9.Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 10.Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie LED: główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy i sygnalizowany kontrolką 11.Na dachu zamontowany stelaż na mocowaniu drabiny typ ZS 2100/3H 12.Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) - nie może przekraczać wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii z blokadą w pozycjach skrajnych. 13.Uchwyty do mocowania sprzętu winny być uzgodnione z Zamawiającym. 14.Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. 15.Szuflady, podesty i tace wystające powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 16.Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 17.Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. 18.Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję, pojemność min. 2500 litrów: wyposażony w nasadę 75, zawór kulkowy do napełniania z hydrantu, instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Powinien być wyposażony w falochrony i i posiadać właz rewizyjny na dachu pojazdu. 19.Autopompę wysokociśnieniowa A16/8-A4/40 zlokalizowaną z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Napęd autopompy poprzez montaż przystawki odbioru mocy i wałów napędowych do autopompy. 20.Działko wodne o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. 21.Wydajność działka regulowana: 800 do 1600 dm³/min. 22.Układ wodny zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie były mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 23.Samochód musi być zaopatrzony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia wraz z prądownicą na wkłady pianotwórcze o długości min. 60 m na zwijadle. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec i korbę do zwijania węża (dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła np. elektryczny, pneumatyczny). 24.Autopompa musi umożliwiać podanie wody do minimum: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu; linii szybkiego natarcia; działka wodnego 25. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. 26. W przedziale autopompy musi znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr; manometr niskiego ciśnienia; manometr wysokiego ciśnienia; wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu; wyłącznik silnika pojazdu; kontrolka silnika oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. 27.W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno - pomiarowe: manometr niskiego ciśnienia; manometr wysokiego ciśnienia; wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 28. Autopompa musi być wyposażona: urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie 30 sek. i z głębokości 7,5 m w czasie 60 sek 29.Wszystkie elementy układu wodnego muszą być odporne na korozje i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 30.Konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. 31.Na wlocie ssawnym pompy, musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatacje pompy. 32.Maszt oświetleniowy podnoszony pneumatycznie z najaśnicami 2000 W, wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4.0 m z możliwością sterowania położeniem najaśnic z poziomu terenu. 33.Fala świetlna ośmiosegmentowa z tyłu zabudowy. 34.Montaż dodatkowych sygnałów powietrznych z włącznikiem dostępnym z miejsca kierowcy jak i dowódcy. 35.Agregat prądotwórczy o mocy min 5 kW. 36.Stojak wraz z najaśnicami (lampy) o mocy 500 W x 2..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł Forma wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. tj. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedną usługę polegającą na karosacji samochodu ratowniczo - gaśniczego (potwierdzoną dokumentami, że usługa ta została wykonana należycie) na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. brutto. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; 3) dowód wniesienia wadium. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy) w celu prawidłowego określenia stron podpisujących umowę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w szczególności w przypadku:1.zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, termin 2.zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT, wprowadzenia akcyzy 3.zmiany terminu wykonania usługi spowodowanej: a) udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego, b) wstrzymaniem usługi, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, c) wystąpieniem sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację usługi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta ul. ks. J. Dzierżona 4b 46-040 Ozimek pok. 200.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.07.2012 godzina 10:00

 miejsce: Urząd Gminy i Miasta

ul. ks. J. Dzierżona 4b 46-040 Ozimek

BIURO PODAWCZE (parter)

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                          z up. BURMISTRZA OZIMKA

Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

Załączniki:
 do góry