Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.02.2012.KS na zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZEŚCI 15,16,25,26,27,29,30,31

znak postępowania: ZZP.271.02.2012.KS

 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start
Numer ogłoszenia: 30291 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 1. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start.
 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 3. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych Gminy Ozimek dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu poprzez indywidualizację nauczania.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Antoniowie


Część 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: II sem. 2011/2012 I grupa (10 osób) – 30 godzin,
I sem. 2012/2013 I grupa (10 osób) – 40 godzin, razem 70 godzin dla 10 uczniów ogółem.


Część 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:
II sem. 2011/2012 I grupa (9 osób) – 30 godzin, I sem. 2012/2013 I grupa (9 osób) – 40 godzin, razem 70 godzin dla 9 uczniów ogółem.

 

Część 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: II sem. 2011/2012
I grupa (8 osób) – 30 godzin, I sem. 2012/2013 I grupa (8 osób) – 40 godzin, razem 70 godzin dla 8 uczniów ogółem.

Część 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: II sem. 2011/2012 I grupa (14 osób) – 30 godzin, I sem. 2012/2013 I grupa (14 osób) – 40 godzin, razem 70 godzin dla 14 uczniów ogółem.

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach

Część 5. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: II sem. 2011/2012 I grupa, 30 godzin dla 6 uczniów ogółem.

Część 6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:
II sem. 2011/2012 I grupa, 30 godzin dla  6 uczniów ogółem.

Część 7. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: II sem. 2011/2012
I grupa, 30 godzin dla 4 uczniów ogółem.

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu

Część 8. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: II sem. 2011/2012, I grupa, 30 godzin dla 2 uczniów ogółem.

Część 9. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: II sem. 2011/2012, II grupa, 30 godzin dla 4 uczniów ogółem.

Część 10. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: II sem. 2011/2012 I grupa, 30 godzin dla 7 uczniów ogółem.

Część 11. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: II sem. 2011/2012,
I grupa, 40 godzin dla 12 uczniów ogółem.

Część 12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych: II sem. 2011/2012,
I _grupa, 30 godzin dla 5 uczniów ogółem.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Krasiejowie

Część 13. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, II sem. 2011/2012,  I _grupa, 30 godzin dla 6 uczniów ogółem.

Część 14. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, II sem. 2011/2012,  II _grupa, 30 godzin dla 7 uczniów ogółem.

Część 15. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, II sem. 2011/2012, 
I _grupa, 30 godzin dla 5 uczniów ogółem.

Część 16. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy II sem. 2011/2012, 
II _grupa, 30 godzin dla 4 uczniów ogółem.

Część 17. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, II sem. 2011/2012,
I _grupa, 30 godzin dla 5 uczniów ogółem.

Część 18. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, II sem. 2011/2012,
II _grupa, 30 godzin dla 5 uczniów ogółem.

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku

Część 19. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, II sem. 2011/2012,  I _grupa, 30 godzin dla 5 uczniów ogółem.

Część 20. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
II sem. 2011/2012,  I _grupa, 30 godzin dla 8 uczniów ogółem.

Część 21. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, II sem. 2011/2012,  I _grupa, 30 godzin dla 9 uczniów ogółem.

Część 22. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, II sem. 2011/2012,  I _grupa, 30 godzin dla 12 uczniów ogółem.

Część 23. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, II sem. 2011/2012,
I _grupa, 30 godzin dla 6 uczniów ogółem.

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku

Część 24. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, II sem. 2011/2012, I _grupa, 40 godzin dla 7 uczniów ogółem.

Część 25. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, II sem. 2011/2012, II _grupa, 40 godzin dla 7 uczniów ogółem.

Część 26. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
II sem. 2011/2012, I _grupa, 40 godzin dla  8 uczniów ogółem.

Część 27. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
II sem. 2011/2012, II _grupa, 40 godzin dla 8 uczniów ogółem.

Część 28. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, II sem. 2011/2012, I _grupa, 40 godzin dla  7 uczniów ogółem.

Część 29. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, II sem. 2011/2012, II _grupa, 40 godzin dla  7 uczniów ogółem.

Część 30. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, II sem. 2011/2012, I _grupa, 30 godzin dla 16 uczniów ogółem.

Część 31. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, II sem. 2011/2012, II _grupa, 30 godzin dla  14 uczniów ogółem.

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozimku

Część 32. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, II sem. 2011/2012, I _grupa, 30 godzin dla 10 uczniów,
I sem. 2012/2013 I _grupa, 30 godzin dla  10 uczniów, razem 60 godzin dla 10 uczniów ogółem.

Część 33. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:
II sem. 2011/2012, I _grupa, 30 godzin dla  7 uczniów, I sem. 2012/2013 I _grupa 30 godzin dla  7 uczniów, razem 60 godzina dla 7 uczniów ogółem.

Część 34. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: II sem. 2011/2012, I _grupa, 30 godzin dla  6 uczniów, I sem. 2012/2013 I _grupa, 30 godzin dla  6 uczniów, razem 60 godzina dla 6 uczniów ogółem.

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku

Część 35. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: I i II sem. 2012/2013 I _grupa, 45 godzin dla 4 uczniów ogółem.

Część 36. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: I i II sem. 2012/2013 II _grupa, 45 godzin dla 4 uczniów ogółem.

Część 37. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: I i II sem. 2012/2013 III _grupa, 45 godzin dla 4 uczniów ogółem.

Część 38. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: I i II sem. 2012/2013 IV _grupa, 45 godzin dla 4 uczniów ogółem.

Część 39. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:
I i II sem. 2012/2013 I _grupa, 45 godzin dla 8 uczniów ogółem.

Część 40. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:
I i II sem. 2012/2013 II _grupa, 45 godzin dla 8 uczniów ogółem.

Część 41. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: I i II sem. 2012/2013
I _grupa, 45 godzin dla 10 uczniów ogółem.

Część 42. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: I i II sem. 2012/2013
II _grupa, 45 godzin dla 10 uczniów ogółem.

Część 43. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych: I i II sem. 2012/2013
I _grupa, 45 godzin dla 10 uczniów ogółem.

 1. W ramach prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest również do:

1) współpracy z dyrektorem szkoły podstawowej oraz koordynatorem projektu,

2) przygotowania w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych(zajęcia prowadzone mogą być wyłącznie w czasie wolnym od lekcji obowiązkowych z wyłączeniem ferii i dni świątecznych),

3)  obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu „Indywidualizacja szansą na lepszy start” dla określonego typu zajęć i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, a następnie koordynatorowi projektu,

4) realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem zaakceptowanym przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu,

5) przekazywania konspektu zajęć koordynatorowi projektu,

6) realizacji zajęć zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu,

7) przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy; opieka nad uczniami podczas zajęć, dbanie o bezpieczeństwo uczniów,

8) wspomagania promocji i ewaluacji projektu- informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpracy z dyrektorem szkoły
i koordynatorem projektu w mierzeniu postępu uczniów w zakresie rezultatów projektu,

9) dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu,

10)   zwiększenia motywacji do nauki przez uczniów uczestniczących w projekcie,

11)   bieżącego monitorowania  efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć,

12)   umożliwienia uczestnictwa rodziców w zajęciach, informowania rodziców o postępach dziecka, ankietowania rodziców w trakcie trwania projektu w celu analizy postępów dzieci (treść ankiety zostanie uzgodniona wcześniej z koordynatorem projektu),

13)   wystawienia opinii dla każdego ucznia dwa razy w semestrze nt. stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów,

14)   rzetelnego prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów ( listy obecności, karty czasu pracy, dokumentacji zdjęciowej)

15)   przygotowania materiałów do przeprowadzenia zajęć we własnym zakresie,

16)   stosowania we wszystkich materiałach logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z księgą wizualizacji znajdującej się na stronie internetowej www.pokl.opole.pl

17)   informowanie na bieżąco koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu,

18)   informowania dyrektora szkoły o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem,

19)   przeniesienia na rzecz zleceniodawcy praw autorskich majątkowych do opracowanych materiałów,

20)   oznaczenia sal, w których prowadzone są zajęcia logotypami Unii Europejskiej,

21)   niezwłocznego udostępnienia dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu,

22)   zaspokojenia potrzeb chłopców i dziewcząt bez ograniczeń wynikających z płci – obowiązek uwzględniania w trakcie zajęć zasady równości szans w przekazywanych treściach.

23)   udostępniania całej dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów wytworzonych w trakcie powadzonych zajęć) na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Dyrektorowi Szkoły, organowi kontrolującemu,

24)   przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

25)   Jednostce lekcyjnej (1 godz. lekcyjna) używanej w SIWZ odpowiada czasowo - 45 minut dla zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych oraz zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej  -  60 minut.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1)       bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć,

2)       jakość i terminowość prowadzonych zajęć,

3)       szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy,

4)       wykorzystanie materiałów dydaktycznych zakupionych przez Zamawiającego, w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan,

5)       należyte utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przed Dyrektora Szkoły pracowni/sali, w której będą prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 43.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w sposób szczególny. Zamawiający oceni warunek posiadanie wiedzy i doświadczenia na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w sposób szczególny. Zamawiający oceni warunek posiadanie wiedzy i doświadczenia na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje/posiada co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych typów zajęć wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400).
 •  Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w sposób szczególny. Zamawiający oceni warunek posiadanie wiedzy i doświadczenia na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełni
 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  a

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; 3) Umowę wraz z zaparafowanymi stronami - stanowiącą część III SIWZ;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności której nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówienia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w szczególności w przypadku: 1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej Zakres i termin. 2. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT. 3. zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jednak z zastrzeżeniem, że osoba realizująca zajęcia w ramach zastępstwa winna posiadać kwalifikacje określone dla danego typu zajęć lub warsztatów. 4. zmiany liczby godzin poszczególnych zajęć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy I Miasta 46 - 040 Ozimek ul. Dzierżona 4 B pok.220A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy I Miasta 46 - 040 Ozimek ul. Dzierżona 4 B BIURO PODAWCZE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 BUMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
 do góry