Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.02.01.2012.KS na zadanie pn.: Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZYCH OFERT!!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

człowiek – najlepsza inwestycja”

znak postępowania: ZZP.271.02.01.2012.KS

 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek w ramach projektu:

Indywidualizacja szansą na lepszy start


Numer ogłoszenia BZP: 64550 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 1. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start.
 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 3. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych Gminy Ozimek dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu poprzez indywidualizację nauczania.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Krasiejowie

Część 1 (15). Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, II sem. 2011/2012, 
I grupa, 30 godzin dla 5 uczniów ogółem.

Część 2 (16). Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy II sem. 2011/2012,  II grupa, 30 godzin dla 4 uczniów ogółem.

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku

Część 3 (25). Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, II sem. 2011/2012, II grupa, 40 godzin dla 7 uczniów ogółem.

Część 4 (26). Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
II sem. 2011/2012, I grupa, 40 godzin dla  8 uczniów ogółem.

Część 5 (27). Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
II sem. 2011/2012, II grupa, 40 godzin dla 8 uczniów ogółem.

Część 6 (29). Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, II sem. 2011/2012, II grupa, 40 godzin dla  7 uczniów ogółem.

Część 7 (30). Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, II sem. 2011/2012,
I grupa, 30 godzin dla 16 uczniów ogółem.

Część 8 (31). Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, II sem. 2011/2012,
II grupa, 30 godzin dla  14 uczniów ogółem.

 1. W ramach prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest również do:

1) współpracy z dyrektorem szkoły podstawowej oraz koordynatorem projektu,

2) przygotowania w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych(zajęcia prowadzone mogą być wyłącznie w czasie wolnym od lekcji obowiązkowych z wyłączeniem ferii i dni świątecznych),

3)  obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu „Indywidualizacja szansą na lepszy start” dla określonego typu zajęć i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, a następnie koordynatorowi projektu,

4) realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem zaakceptowanym przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu,

5) przekazywania konspektu zajęć koordynatorowi projektu,

6) realizacji zajęć zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu,

7) przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy; opieka nad uczniami podczas zajęć, dbanie o bezpieczeństwo uczniów,

8) wspomagania promocji i ewaluacji projektu- informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpracy z dyrektorem szkoły
i koordynatorem projektu w mierzeniu postępu uczniów w zakresie rezultatów projektu,

9) dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu,

10)   zwiększenia motywacji do nauki przez uczniów uczestniczących w projekcie,

11)   bieżącego monitorowania  efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć,

12)   umożliwienia uczestnictwa rodziców w zajęciach, informowania rodziców o postępach dziecka, ankietowania rodziców w trakcie trwania projektu w celu analizy postępów dzieci (treść ankiety zostanie uzgodniona wcześniej z koordynatorem projektu),

13)   wystawienia opinii dla każdego ucznia dwa razy w semestrze nt. stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów,

14)   rzetelnego prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów    ( listy obecności, karty czasu pracy, dokumentacji zdjęciowej)

15)   przygotowania materiałów do przeprowadzenia zajęć we własnym zakresie,

16)   stosowania we wszystkich materiałach logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z księgą wizualizacji znajdującej się na stronie internetowej www.pokl.opole.pl

17)   informowanie na bieżąco koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu,

18)   informowania dyrektora szkoły o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem,

19)   przeniesienia na rzecz zleceniodawcy praw autorskich majątkowych do opracowanych materiałów,

20)   oznaczenia sal, w których prowadzone są zajęcia logotypami Unii Europejskiej,

21)   niezwłocznego udostępnienia dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu,

22)   zaspokojenia potrzeb chłopców i dziewcząt bez ograniczeń wynikających z płci – obowiązek uwzględniania w trakcie zajęć zasady równości szans w przekazywanych treściach.

23)   udostępniania całej dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów wytworzonych w trakcie powadzonych zajęć) na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Dyrektorowi Szkoły, organowi kontrolującemu,

24)   przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

25)   Jednostce lekcyjnej (1 godz. lekcyjna) używanej w SIWZ odpowiada czasowo - 45 minut dla:

-         zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych,

-         zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

-         zajęć dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

-         zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy,

26)   Jednostce lekcyjnej (1 godz. lekcyjna) używanej w SIWZ odpowiada czasowo -  60 minut dla:

-         zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy,

-    zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej.

 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1)       bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć,

2)       jakość i terminowość prowadzonych zajęć,

3)    szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy,

4)       wykorzystanie materiałów dydaktycznych zakupionych przez Zamawiającego, w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan,

5)       należyte utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przed Dyrektora Szkoły pracowni/sali, w której będą prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w sposób szczególny. Zamawiający oceni warunek posiadanie wiedzy i doświadczenia na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje/posiada co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych typów zajęć wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400) - Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 4 do oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; 3) Umowę wraz z zaparafowanymi stronami - stanowiącą część III SIWZ;

Inne dokumenty jakie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy: 1) kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dokumentów potwierdzających, że osoby realizujące zajęcia posiadają kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć, 2) Wpis do EDG w celu prawidłowego określenia stron umowy - w przypadku firm.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1) zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jednak z zastrzeżeniem, że osoba realizująca zajęcia w ramach zastępstwa  winna posiadać kwalifikacje określone dla danego typu zajęć lub warsztatów,

2) zmiany liczby godzin zajęć,

3) zmiany liczby dzieci biorących udział w projekcie,

4) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany przepisów,

5) termin realizacji:

-  w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację

-  wstrzymania zajęć, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ

Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. Dzierżona 4 B.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.03.2012r. godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. Dzierżona 4 B

BIURO PODAWCZE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
 do góry