Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.14.1.2012.KS na zadanie pn.: Dostawa i montaż elementów wyposażenia nowo utworzonego oddziału w Żłobku Samorządowym w Ozimku

znak postępowania: ZZP.271.14.1.2012.KS

Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                 

                                                         B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

Dostawa i montaż elementów wyposażenia nowo utworzonego oddziału Żłobka Samorządowego w Ozimku
Numer ogłoszenia: 250671 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż elementów wyposażenia nowo utworzonego oddziału Żłobka Samorządowego w Ozimku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 1. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i instalacją fabrycznie nowego sprzętu urządzeń i innych elementów wyposażenia zaplecza kuchennego Żłobka Samorządowego w Ozimku
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia Sali dydaktycznej, szatni, łazienki i sypialni w Żłobku Samorządowym w Ozimku.

 

 1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

 

Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i urządzeń gastronomicznych oraz elementów wyposażenia zaplecza kuchennego i pralni w Żłobku Samorządowym w Ozimku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Część II: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sali dydaktycznej, szatni, łazienki i sypialni nowego oddziału w Żłobku Samorządowym w Ozimku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu i urządzeń gastronomicznych oraz wszystkich elementów wyposażenia wymienionych w poszczególnych częściach zamówienia do wskazanej placówki z wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
 2. Zamawiający wymaga w przypadku dostarczonego sprzętu i urządzeń gastronomicznych, aby Wykonawca przed ich uruchomieniem dokonał montażu i sprawdzenia poprawności ich działania oraz przeszkolił pracowników z zakresu użytkowania zamontowanych urządzeń.
  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonanie montażu urządzeń i wyposażenia na okres co najmniej 24 miesięcy natomiast na urządzenia wyposażenia zgodnie z okresem gwarancji udzielonej przez producentów.
  2. Okres gwarancji będzie liczony od daty wykonania odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru dostawy urządzeń i wyposażenia wraz z wykonaniem montażu i udzielonym instruktażem dla pracowników.
  3. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia wchodzące w skład niniejszego zamówienia winny być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i usterek oraz muszą posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Zastawa stołowa i sztućce muszą być o tym samym wzorze.
  5. Wraz z końcowym odbiorem dostawy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

a)     Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne sprzętów i urządzeń,

b)     certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej (COBRABID) sp. z o.o. lub inną jednostkę certyfikującą wyroby i dopuszczający do użytku w szkołach,

c)     Świadectwo jakości zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny na stal, z której wykonane będą elementy wyposażenia ze stali nierdzewnej

d)     Atesty higieniczne na płyty melaminowe, z których będą wykonane oferowane meble,

e)     Deklaracje Techniczno-Ruchowe urządzeń gastronomicznych oraz deklaracje zgodności wystawione przez producenta w języku polskim dla wszystkich oferowanych urządzeń gastronomicznych,

lub inne równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę   innym państwie członkowski Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 2. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.
 3. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,  dopisuje wyrazy „lub równoważny”.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 20 % zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.71.70.00-9, 39.22.12.00-9, 39.16.21.00-6, 39.15.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

CZĘŚĆ I

- przynajmniej jedną dostawę/usługę (potwierdzoną dokumentami, że dostawa/usługa została wykonana należycie) polegającej na dostawie i montażu urządzeń gastronomicznych lub/i dostawie elementów wyposażenia zaplecza kuchennego o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto

     CZĘŚĆ II  

- przynajmniej jedną dostawę/usługę (potwierdzoną dokumentami, że dostawa/usługa została wykonana należycie)polegającej na dostawie  i montażu elementów wyposażenia pomieszczenia w meble i inne elementy o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł. brutto

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni warunek na podstawie oświadczenia – załącznik nr 1 do oferty

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni warunek na podstawie oświadczenia – załącznik nr 1 do oferty

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000,00 zł.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: CZĘŚĆ I i II

1)      ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ;

2)      dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika;

3)      Wraz z ofertą należy dołączyć opis oferowanych urządzeń, mebli lub innych elementów wyposażenia – załącznik nr 5 a dla części I lub/i 5 b dla części II do oferty    

Inne dokumenty jakie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

1)      potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2)      wpis do EDG w celu prawidłowego określenia stron umowy – w przypadku firm.

3)      W przypadku spółki cywilnej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć przed podpisaniem umowy, umowy spółki cywilnej w celu prawidłowego określenia reprezentacji spółki.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)      zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,

2)      obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego,

3)      zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT

4)      termin realizacji - w przypadku wystąpienia:

a)     konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw co może uniemożliwić terminową realizację zadania,

b)     wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację zadania

5)      zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

1)      powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

2)      powodujące poprawienie parametrów technicznych;

3)      wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

 1. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych:

-        zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

2)      zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

 

Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B pok.100.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i urządzeń gastronomicznych oraz elementów wyposażenia zaplecza kuchennego i pralni w Żłobku Samorządowym w Ozimku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.71.10.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sali dydaktycznej, szatni, łazienki i sypialni nowego oddziału w Żłobku Samorządowym w Ozimku..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/MEREK KORNIAK

Załączniki:
 do góry