Zam. do 30 tys. euro

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr ZZP.271.07.2017.KS na Opracowanie programu funkcjonalno ? użytkowego dla terenu wyspy Redhanz?a w Ozimku

06.02.2017R. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

TERMIN SKŁADANIA OFERT 10.02.2017r.

17.02.2017r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZZP.271.07.2017.KS

na zdanie pn.: Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla terenu wyspy Redhanz’a  w Ozimku                                                                                                                                   

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimekreprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30-15:30 piątek 7:30 – 14:00

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego – założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja wyspy Redhanz’a w m. Ozimek wraz z procedurą oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji Regionalnego Programu Rewitalizacji woj. Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz ogłoszenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na wykonanie prac dla zadania przewidzianego do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Dokumentacja, stanowiąca przedmiot zamówienia, winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

W ramach zamówienia należy:

  1. Przenieść na Zamawiającego w całości autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji;
  2. Udział w postępowaniu przetargowym dla zadania w formie zaprojektuj i wybuduj, w zakresie udzielania odpowiedzi na pojawiające się pytania, w tym między innymi:

-   wsparcie merytoryczne w przypadku pojawienia się problematycznych zapytań oraz ewentualnych protestów po ogłoszeniu postępowania. Wsparcie ma polegać na udzielaniu Zamawiającemu konsultacji i specjalistycznych porad oraz wystawianiu opinii w sytuacjach spornych oraz pomocy w sporządzaniu odpowiedzi na zarzuty, pomoc przy rozstrzyganiu sporów;

-  przedkładanie propozycji odpowiedzi na pytania uczestników postępowania przetargowego oraz wsparcia w zakresie wniesionych odwołań w ramach prowadzonego postępowania

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących zakresu zamówienia na organizowanych spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego.

Planowany zakres prac projektowych

Lokalizacja Wyspa Redhanz’a działka nr 290/4 o pow.0,173 hektara i nr 290/5 o powierzchni 2,671 hektara k.m. 5

W ramach opracowywanego programu funkcjonalno – użytkowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia niżej wymienionego zakresu:

1) Kompleksowa modernizacja sceny polegająca na:

a) wykonaniu zadaszenia muszli, powiększeniu i podwyższeniu sceny, wyposażeniu w ekran belki montażowe i oświetlenie;

b) połączenie sceny z budynkiem szatniowo – gospodarczym;

c) montaż dodatkowych ławek i siedzisk;

2)  Remont parkingu zlokalizowanego przez parkiem;

3) Dodatkowe oświetlenie parku, pełny monitoring, wykonanie przyłączy elektrycznych i wodnych;

4)  Zagospodarowanie terenu parku:

a)  Plac zabaw składający się m. in.  zestaw urządzeń połączonych w jedną całość dla dzieci np. zestaw palmowy, zestaw wieżowy;

b) Sprężynowce, huśtawki, gniazdo bocianie;

c) Ogrodzenie placu zabaw;

d) Urządzenia siłowe – 3 szt.;

e) Stoły do gry w szachy – 2 szt.;

f) Stoły do gry ping – ponga – 2 szt.;

g) Ścianki wspinaczkowe;

h) 3 Tory do gry w bulle;

i)  Pumptrack;

j) Strzelnica sportowa 50 m.

Zakres i forma programu funkcjonalno - użytkowego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia  jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (rozdział 4 – Forma i zakres programu funkcjonalno – użytkowego).

Program funkcjonalno – użytkowy należy wykonać:

1)  w    wersji    elektronicznej - zapisać  na  nośniku  elektronicznym  (bez  części kosztorysowej)   w   1   egz.  i  w 1 egz. z wersją kosztorysową w  plikach  .pdf   oraz   mapy  terenu wyspu Redhanz’a dodatkowo w plikach .dwg,

2) w  wersji  papierowej – 3  egzemplarzy  z  częścią  kosztorysową i przekazać zamawiającemu.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

zapytanie ofertowe nr ZZP.271.07.2017.KS (WORD, 245,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-01-31 14:42 Liczba pobrań: 35

Projekt umowy nr ZZP.272.07.2017.KS - załącznik nr 4 (WORD, 32,69 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-01-31 14:42 Liczba pobrań: 11

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO (WORD, 183,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-02-06 09:04 Liczba pobrań: 16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WORD, 177,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-02-17 10:23 Liczba pobrań: 40

  • Data aktualizacji: 2018-05-20 19:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 597 974