Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego nr ZZP.271.1.4.2011 na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć realizowanych w ramach projektu nr 1/POKL/9.1.2/69/2011 pn. „Wiedzą zdobędę świat” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 21.12.2011r. zakończono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr ZZP.271.1.4.2011 na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć realizowanych
w ramach projektu nr 1/POKL/9.1.2/69/2011 pn. „Wiedzą zdobędę świat” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Burmistrz Ozimka

informuje, że:

dla IX części zamówienia wybrano ofertę firmy:

 

Eleonora Matlakiewicz – Wyposażanie Szkół i Przedszkoli

Ul. Bema 54

65-170 Zielona Góra 

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym
i przedstawiła najniższą cenę;

dla X części zamówienia wybrano ofertę firmy:

Eleonora Matlakiewicz – Wyposażanie Szkół i Przedszkoli

Ul. Bema 54

65-170 Zielona Góra 

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym
i przedstawiła najniższą cenę;


Pełne ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - do pobrania [pdf.]

 do góry